Organisering

Her finner du informasjon om hvordan organisasjonen vår er oppbygd. Skatterevisorenes Forening er organisert sentralt med sentralstyret og lokalt i den enkelte enhet med divisjons eller enhetsstyrer samt tillitsvalgte på avdelings- og seksjonsnivå, og plasstillitsvalgte på det enkelte skattekontor og i Skattedirektoratet.

Utvalgene

Et av Skatterevisorenes Forenings formål ifølge vedtektenes § 3 er å ivareta og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og personalpoliske interesser. For å ivareta de e arbeidet er oppgavene fordelt på områdene fagpolitikk, lønnspolitikk og personalpolitikk.

Områdene er enten organisert med egne utvalg eller med ansvaret i sentralstyret:


Medlemmene i utvalgene oppnevnes av sentralstyret og utvalgene er rådgivende utvalg overfor styret, i henhold til SFs vedtekter § 12.

Sentralstyret

Sentralstyret i Skatterevisorenes Forening består av følgende:

Odd Arne Kjellstadli

Leder

Trine Lise Platt

1. Nestleder

Jan Olav Werner

2. Nestleder

Gina Andersgård

Styremedlem

Marianne Thorsen

Styremedlem

Morten Klevjer

Styremedlem

Marit Ringestad

Kasserer

Kristina Avalo Høie

Styremedlem

Monika Dyrdal

Vara styremedlem

Unni Wrangell

Vara styremedlem

Postadresse Skatterevisorenes Forening

Tillitsvalgte i enhetene

Lokale tillitsvalgte

Medbestemmelse i Skatteetaten utøves på driftsenhetsnivå.  Dette gjelder følgende organisatoriske enheter i Skatteetaten:

  • Skattedirektoratet
  • Divisjonene Informasjonsforvaltning, Brukerdialog, Innsats, Innkreving, IT og Utvikling
  • Avdelingen Administrative tjenester (AT)
  • Sekretariatet for skatteklagenemnda (SSK)

I hver divisjon og enhet er det en divisjonstillitsvalgt og vara divisjonstillitsvalgt, samt avdelingstillitsvalgte og seksjonstillitsvalgte.

Divisjonsstyret består av divisjonstillitsvalgt og avdelingstillitvalgte.

Følgende er tillitsvalgte i divisjonene/enhetene:

DIVISJONSTITILLITSVALGTE

Driftsenhet

Divisjons tillitsvalgt

Vara divisjons tillitsvalgt(e)

Skattedirektoratet

Divisjons tillitsvalgt:
Torstein Helleland

Vara divisjons tillitsvalgt:
Jeanette Munkvold Skovholt

Informasjonsforvaltning

Divisjons tillitsvalgt:
Oskar Emil Selsvik

Vara divisjons tillitsvalgt:

Brukerdialog

Divisjons tillitsvalgt:
Erling Kåre Lyngstad

Vara divisjons tillitsvalgt:
Unni Wrangell

Innsats

Divisjons tillitsvalgt:
Tove Eriksen

Vara divisjons tillitsvalgt:
Bente Torgersbråten

Innkreving

Divisjons tillitsvalgt:
Kontakt sentralstyret

Vara divisjons tillitsvalgt:
Kontakt sentralstyret

Utvikling

Divisjons tillitsvalgt:
Bård Johan Furnes

Vara divisjons tillitsvalgt:
Gina Andersgård (fung.)

IT

Divisjons tillitsvalgt:
Kontakt sentralstyret

Sekretariatet for Skatteklagenemda

Divisjons tillitsvalgt:
Eli Johanne Richter

Skatteetatens kontorsteder er de definert som arbeidsområder. Her behandles saker knyttet til det enkelte kontorbygg og velferdsmidler.
Ved alle skattekontor der SF har medlemmer er det en plasstillitsvalgt.

Ta kontakt med din divisjonstillitsvalgt eller sentralstyret dersom du har spørsmål.

Informasjon og web

Skatterevisorenes Forening - kommunikasjon

Skatterevisorenes Forening har kommunikasjonsansvarlig og vara kommunikasjonsansvarlig:

Marie Stavrum

Kommunikasjonsansvarlig

Oskar Emil Selsvik

Vara kommunikasjonsansvarlig

Informasjon til medlemmene:

Kommunikasjon til medlemmene skjer via hjemmesiden, SF-info, Facebook og informasjon via e-post til tillitsvalgte og medlemmer ved behov

SF-info er medlemsinfo for Skatterevisorenes Forening medlemmer

Skatterevisorenes forenings medlemsblad, Skatteforum ble utgitt i papirformat sist i 2005.