Områder

Et av Skatterevisorenes Forenings formål, jf. vedtektenes § 3 er å ivareta og fremme medlemmenes faglige, økonomiske og personalpolitiske interesser. For å ivareta de e arbeidet er oppgavene fordelt på områdene fagpolitikk, lønnspolitikk og personalpolitikk.

Områdene er enten organisert med egne utvalg eller med ansvaret i sentralstyret:
Fagpolitisk utvalg
Lønnspolitisk utvalg
Personalpolitikk

Medlemmene i utvalgene oppnevnes av styret og utvalgene er rådgivende utvalg overfor styret, jf. SFs vedtekter § 12.

Fag

Fagpolitisk utvalg

SFs Fagpolitisk utvalg er et rådgivende utvalg oppnevnt av styret, jf. SFs vedtekter § 12.

 

Fagpolitisk utvalg består av:

Medlemmer fagpolitisk utvalg (FPU)

Kontakt

Thorn Helgesen (leder)

94 50 75 15

Morten Leine Klevjer

91 81 81 02

Geir Kåre Gangstad

xx xx xx xx

Malin Linevik

Bård Johan Furnes

Mandat for Fagpolitisk Utvalg i Skatterevisorenes Forening

SFs fagpolitiske utvalg er et rådgivende utvalg oppnevnt av styret, jf. vedtektenes § 12. Utvalget skal arbeide for å fremme medlemmenes faglige interesser, jf. vedtektenes § 3.

Utvalget består av foreningens 2. nestleder som leder, jf. vedtektenes § 12 fjerde ledd, og 3-5 medlemmer. Utvalgets medlemmer kan fratre og oppnevnes løpende. Utvalgets sammensetning skal søkes å gjenspeile medlemsmassens faglige bredde.

Utvalget skal:

 • Fungere som SFs faglige høringsinstans
 • Uttale seg om medlemmenes faglige rolle i Skatteetaten
 • Uttale seg om etatens løsning av samfunnsoppdraget ut fra SFs perspektiv, herunder:
  • metodikk
  • oppgaveløsning og bruk av virkemidler nivå på skattegapet
  • etatens organisering og prosesser
 • Identifisere og formulere de behov medlemmene har for utvikling av arbeidsverktøy og kompetanse
 • Uoppfordret og på forespørsel fra informasjonsleder levere materiale l publisering
 • Drive informasjons- og erfaringsutveksling om utvalgets virkeområde

Lønn

Lønnspolitisk utvalg

SFs lønnspolitiske utvalg er et rådgivende utvalg oppnevnt av styret og utøvende ansvar for SFs lønnspolitiske arbeid tilordnes en av de øvrige sentralstyremedlemmene jf. vedtektenes § 12.

Utvalget skal arbeide for å fremme medlemmenes økonomiske interesser, jf. vedtektenes § 3.

SFs lønnspolitiske utvalg består av:

Medlemmer Lønnspolitisk Utvalg (LPU)

Kontakt

Marianne Thorsen (leder)

40 80 96 05

Kjell Erik Seielstadsveen

95 83 55 09

Unni Wrangell

Mandat Lønnspolitisk utvalg

SFs lønnspolitiske utvalg er et rådgivende utvalg oppnevnt av styret, jf vedtektenes § 8.
Utvalget skal arbeide for å fremme medlemmenes økonomiske interesser, jf vedtektenes § 1. 

Utvalget skal:

 • innstille SFs lønnskrav i sentrale lønnsforhandlinger til Unio-stat overfor styret
 • bistå styret i å videreutvikle den lønnspolitiske kontakten med Skattedirektoratets administrative ledelse
 • representere SF i lønnspolitiske spørsmål i Unio-stat og i lønnsforhandlinger der Unio-stat er part, herunder konfliktberedskap
 • representere SF som part i lønnsforhandlinger på virksomhetsnivå
 • delta i behandling av tvister på virksomhetsnivå og fremme eventuelle saker for Statens Lønnsutvalg
 • bistå regionale tillitsvalgte i forbindelse med lønnsforhandlinger på delegert nivå, herunder gi de tillitsvalgte innspill til generell og spesiell argumentasjon
 • analysere og videreformidle oppdatert lønnsstatistikk basert på data fra regionale tillitsvalgte
 • kommunisere med og eventuelt komme med innspill til regionale tillitsvalgte når det gjelder relevante utlysningstekster
 • forberede og gjennomføre lønnspolitiske og lønnsfaglige SF-seminarer/SF-kurs
 • behandle saker som styret delegerer til utvalget
 • løpende vurdere gjeldende regelverk for lønn, pensjon, utgiftsgodtgjørelser og andre økonomiske vilkår og
 • utarbeide forslag til forbedringer i regelverket
 • uoppfordret, og på forespørsel fra informasjonsleder levere materiale til publisering, internt og eksternt.

 

SFs deltagelse i Unio-stat utføres av SFs leder. SFs LPU kommuniserer og samarbeider med SFs leder om lønnspolitiske spørsmål og problemstillinger.

Personal

Saker hvor medlemmer har behov for avklaringer eller SFs bistand i personalsaker håndteres i utgangspunktet av sentralstyret ved første nestleder Trine Lise Platt.

Sentralt arbeidsmiljøutvalg (SAMU)
SF er vararepresentant i SAMU for SkL. Oppgaven er lag til første nestleder.