Mandat for Lønnspolitisk utvalg


Mandat for Lønnspolitisk utvalg for 2017 - 2018

SFs lønnspolitiske utvalg er et rådgivende utvalg oppnevnt av styret, jf vedtektenes § 8.

Utvalget skal arbeide for å fremme medlemmenes økonomiske interesser, jf vedtektenes § 1.               

Utvalget skal:

 • innstille SFs lønnskrav i sentrale lønnsforhandlinger til Unio-stat overfor styret
 • bistå styret i å videreutvikle den lønnspolitiske kontakten med Skattedirektoratets administrative ledelse
 • representere SF i lønnspolitiske spørsmål i Unio-stat og i lønnsforhandlinger der Unio-stat er part, herunder konfliktberedskap
 • representere SF som part i lønnsforhandlinger på virksomhetsnivå
 • delta i behandling av tvister på virksomhetsnivå og fremme eventuelle saker for Statens Lønnsutvalg
 • bistå regionale tillitsvalgte i forbindelse med lønnsforhandlinger på delegert nivå, herunder gi de tillitsvalgte innspill til generell og spesiell argumentasjon
 • analysere og videreformidle oppdatert lønnsstatistikk basert på data fra regionale tillitsvalgte
 • kommunisere med og eventuelt komme med innspill til regionale tillitsvalgte når det gjelder relevante utlysningstekster
 • forberede og gjennomføre lønnspolitiske og lønnsfaglige SF-seminarer/SF-kurs
 • behandle saker som styret delegerer til utvalget
 • løpende vurdere gjeldende regelverk for lønn, pensjon, utgiftsgodtgjørelser og andre økonomiske vilkår og utarbeide forslag til forbedringer i regelverket
 • uoppfordret, og på forespørsel fra informasjonsleder levere materiale til publisering, internt og eksternt.

SFs deltagelse i Unio-stat utføres av SFs leder. SFs LPU kommuniserer og samarbeider med SFs leder om lønnspolitiske spørsmål og problemstillinger.