Uravstemmingen i Unio-stat skal gjennomføres elektronisk. Dette gjelder for rundt 28.000 av Unios medlemmer. Uravstemningen skjer ved at du går inn på Unios nettsider www.unio.no og klikker deg inn på uravstemning i stat. Hvert enkelt medlem får da anledning til å avgi sin stemme for eller mot meklingsresultatet.  Nærmere informasjon om hvordan dette praktisk skal gjøres kommer i posten.
Les mer …
Fagpolitisk utvalg arrangerte studietur 4. – 6. februar 2008 til engelske skatt- og tollmyndigheter som en del av oppfølgingen etter representantskapsmøtet på Tyrifjord. Vårt engelske vertskap ga i utgangspunktet signaler om at vi kunne stille med en relativt bred delegasjon, men av praktiske hensyn ble denne i ettertid sterkt begrenset. Deltakere ble foruten fagpolitisk utvalg v/Hans Petter Tetmo og Kjell Tore Melheim, Odd Arne Kjellstadli, regiontillitsvalgt Skatt sør, Monica Bredesen, Skattedirektoratet, Guri Ellen Stange Lystad, Skattedirektoratet, Tarjei Skarsæterhagen, Toll- og avgiftsdirektoratet og Merete Andersen, Riksrevisjonen.
Les mer …
Skatterevisorenes Forening ble i UNIOs representantskapsmøte den 7. desember 2006 oppnevnt som medlem. Det var et enstemmig styre i Skatterevisorenes Forening som gikk inn for endring av hovedsammenslutning. Ved overgang til UNIO betyr dette således ingenting for deg som medlem hva angår sikkerhet, trygghet, og andre ordninger.Medlemskap i Unio betyr deltakelse i møter etter Hovedavtalen både sentralt og regionalt.Ellers håper vi at vi vil få til gode medlemsfordeler også i tiden som kommer.
Les mer …