Skatterevisorenes Forening ble fra 2007 medlem av Unio.Unio er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med rundt 270.000 medlemmer og ti medlemsforbund.Unio kjemper for at kvinner og menn skal ha like muligheter til utdanning, kompetanseutvikling, inntekt, pensjon og trygd. Unio kjemper for at både kvinner og menn skal kunne delta på lik linje i arbeids- og familieliv. Unio vil ha lik lønn for arbeid av lik verdi.Klikk her for å gå til hjemmesiden til Unio for å lese mer om Unio og de andre medlemsorganisasjonene. 
Les mer …
Skatterevisorenes Forening ble stiftet i 1939 og skal i 2009 feire 70-årsjubileum.Skatterevisorenes Forening (SF) har tradisjonelt i hovedsak organisert revisorer ved fylkesskattekontorene - skatterevisorer og spesialrevisorer, samt rådgivere og ledere knyttet til bokettersynsvirksomhet.  Bokettersynsvirksomheten ble i hovedsak utøvd i kontrollavdelingene ved fylkesskattekontorene. I tillegg har vi hatt medlemmer i Skattedirektoratet, Sentralskattekontoret for utenlandsaker, Sentralskattekontoret for storbedrifter og ved enkelte likningskontor.
Les mer …
Uravstemmingen i Unio-stat skal gjennomføres elektronisk. Dette gjelder for rundt 28.000 av Unios medlemmer. Uravstemningen skjer ved at du går inn på Unios nettsider www.unio.no og klikker deg inn på uravstemning i stat. Hvert enkelt medlem får da anledning til å avgi sin stemme for eller mot meklingsresultatet.  Nærmere informasjon om hvordan dette praktisk skal gjøres kommer i posten.
Les mer …
Fagpolitisk utvalg arrangerte studietur 4. – 6. februar 2008 til engelske skatt- og tollmyndigheter som en del av oppfølgingen etter representantskapsmøtet på Tyrifjord. Vårt engelske vertskap ga i utgangspunktet signaler om at vi kunne stille med en relativt bred delegasjon, men av praktiske hensyn ble denne i ettertid sterkt begrenset. Deltakere ble foruten fagpolitisk utvalg v/Hans Petter Tetmo og Kjell Tore Melheim, Odd Arne Kjellstadli, regiontillitsvalgt Skatt sør, Monica Bredesen, Skattedirektoratet, Guri Ellen Stange Lystad, Skattedirektoratet, Tarjei Skarsæterhagen, Toll- og avgiftsdirektoratet og Merete Andersen, Riksrevisjonen.
Les mer …
Skatterevisorenes Forening ble i UNIOs representantskapsmøte den 7. desember 2006 oppnevnt som medlem. Det var et enstemmig styre i Skatterevisorenes Forening som gikk inn for endring av hovedsammenslutning. Ved overgang til UNIO betyr dette således ingenting for deg som medlem hva angår sikkerhet, trygghet, og andre ordninger.Medlemskap i Unio betyr deltakelse i møter etter Hovedavtalen både sentralt og regionalt.Ellers håper vi at vi vil få til gode medlemsfordeler også i tiden som kommer.
Les mer …