Nye regler fra 1. mars 2009 Et nytt kapittel er inntatt i peronopplysningsforskriften: Kapittel 9. Innsyn i e-postkasse mv. De nye forskriftene bygger i hovedsak på dagens praksis i arbeidsgivers rett til innsyn.Her kan du lese hele forskriften og Merknader til forskriften. PersonalPolitisk Utvalg v/Olaug Steine har gått gjennom forskriften og merknadene til forskriften. Nedenfor følger et sammendrag av de viktigste punktene. PPU anbefaler at interesserte les heile merknadene til forskrifta. Hensikten med regelverket er å klargjøre arbeidsgivers rett til innsyn i enkelte tilfeller, samt å verne arbeidstaker mot urimelig kontroll fra arbeidsgivers side. Det kan ikke avtales eller instruksfestes vilkår for arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-post som gir arbeidstaker dårligere vern enn forskriften. Partene står fritt til å inngå avtaler som inneholder presiseringer av forskriftens bestemmelser eller som gir arbeidstaker bedre vern enn forskriften.
Les mer …
Svart arbeid – hva driver oss? Ny landsomfattende dybdeundersøkelse om svart arbeid offentliggjøresÅrets Holdningskonferanse finner sted på Handelshøyskolen BI 17. mars 2009. Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ), Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet (EMØK), og Handelshøyskolen BI arrangerer igjen Holdningskonferansen – vi tar Norge på pulsen. Denne gangen presenteres blant annet en helt ny undersøkelse om svart arbeid i Norge, hvor det blir sett på utviklingen fra 2006 til 2009. Dersom du ikke får til å komme på Holdningskonferansen kan du se programmet mellom kl 10:00 til 14:45 på  web-TV. Se fullstendig program her
Les mer …
Rådgiver Rolf Utgård, kjent som bl.a. konserntillitsvalgt i Kværner, var en av innlederne på Unios tariffseminar 15.- 16. januar 2009. Utgård tok for seg temaet tariff i nedgangstider og eventuelle konsekvenser for strategi og taktikk. 
Les mer …
I IA-avtalen for 2006-2009 har partene i arbeidslivet, inklusive Unio hvor SF er medlem, initiert og forpliktet seg til et treårig tiltak på til sammen ni millioner kroner for ”å synliggjøre seniorene som ressurs”. Bakgrunnen for dette var at reduksjonen i arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år ble fjernet fra og med 1. januar 2007. I tillegget til IA-avtalen pr juni 2006 for 2006-2009, framgår det at 3 millioner kroner av de frigjorte midlene, som følge av å fjerne den reduserte arbeidsgiveravgiften, skal brukes til ”tiltak for å synliggjøre seniorer som ressurs”. Ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene legges til Senter for seniorpolitikk. Tiltakene utformes i samarbeid med partene i IA-avtalen.”
Les mer …
Unio arrangerer sitt årlige tariffseminar 15. og 16. januar 2009.  Årets seminar foregår på Hurdalsjøen Hotel. Programmet for seminaret kan du lese her.
Les mer …