I dokumentet ”Representantforslag 15 S, Dokument 8:15 (2009-2010) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein, Harald T. Nesvik og Christian Tybring-Gjedde om forenklinger i rapportering, skjemaer og regelverk for næringslivet” gir Finansminister Sigbjørn Johnsen blant annet følgende vurdering på forslag nr 13, ”Stortinget ber Regjeringen sørge for en holdningsendring hos ligningsmyndighetene, slik at de blir mer forståelsesfulle og serviceinnstilt overfor skattyter”: ”Jeg mener for øvrig at selv om skatteetaten skal yte god service i sin kontakt med skattyterne og andre, er det ikke treffende å betegne etaten som en ”offentlig serviceorganisasjon” slik forslagsstillerne gjør. Det vekker uheldige assosiasjoner fordi etaten først og fremst er en offentlig myndighet for fastsetting, kontroll og innkreving av skatt. Et slikt mer nyansert og korrekt bilde forteller hvorfor konflikter mellom etaten og skattyter ikke behøver å være en følge av gale holdninger hos de ansatte, men av saklig uenighet på et utfordrende forvaltningsområde.” Finansministerens vurderingerer forslaget fra representantene om å redusere oppbevaringsplikten for regnskapsmateriale fra 10 til 5 år, samt en rekke andre forhold knyttet til blant annet næringslivets rapportering til Skatteetaten. Les alle forslagene, og vurderingene i sin helhet ved å følge linken til Finansdepartementets hjemmeside.
Les mer …
Regjeringen la den 13.10.09 fram statsbudsjettet for 2010. Les alt om Statsbudsjettet 2010 på www.statsbudsjettet.no.De ulike dokumentene - Nasjonalbudsjettet, Statsbudsjettet, Skatte- avgifts og tollvedtak (Prop. 1 S) og Skatte- og avgiftsopplegget for 2010 mv (Prop. 1 L) finner du her. Her ligger også fagdepartementenes proposisjoner. Kapittel 2 i Skatte- og avgiftsopplegget for 2010 mv omhandler forslag til endret fradragsbeløp for fagforeningskontingent og kapittel 5 i samme dokument gjelder oppfølging av Skatteunndragelsesutvalgets utredning. Fra side 60 i Finansdepartementets proposisjon Prop 1 S omhandles Skatte- og avgiftsadministrasjonen budsjett.
Les mer …
Skatterevisorenes Forening sitt 8. representanskapsmøte ble avholdt i tiden 29.09.-01.10.09 på Quality Hotel Tønsberg. En av oppgavene til representantskapsmøte er å velge 1.nestleder og ett styremedlem.Som 1. nestleder ble Johan Hægstad, Skatt Midt-Norge - Steinkjer gjenvalgt og som styremedlem ble Marit Ringestad, Skatt vest – Leikanger gjenvalgt. I tillegg foretok representantskapsmøtet suppleringsvalg på 2. varamedlem hvor Jane Stensland, Skatt sør - Kristiansand, ble valgt.
Les mer …
Pressemelding 29.09.09Seminar i Tønsberg torsdag 1. Oktober 2009 kl 0900 - 1530.Det internasjonale byrået mot hvitvasking og terrorfinansiering, Financial Action Task Force (FATF) kom i sommer ut med en rapport hvor hvitvasking ved bruk av fotballklubber ble belyst. Denne rapporten har vakt betydelig oppsikt, og både i England og Nederland går nå diskusjonen omkring fotballindustriens forhold til økonomisk kriminalitet og trafficking. Skatterevisorenes Forening har gleden av å la en av forfatterne av rapporten, Dr. Brigitte Slot fra det nederlandske finansdepartementet presentere FATFs rapport og de funn som er gjort. OECD’s spesialorgan mot skattekriminalitet og hvitvasking (TCML) var representert i arbeidet ved Seniorrådgiver Hans Petter Tetmo. Han vil lede konferansen. Fra England vil Her Majesty’s Revenue & Customs (HMRC) presentere problemområder innenfor engelsk fotballindustri. Simon Randall er en meget erfaren etterforsker innenfor denne sektoren og han vil gi et innblikk i utfordringene man møter bla i Premier Leauge. Seminaret vil få et overblikk over fotballens økonomi ved Professor Harry Arne Solberg. Journalistene Lars Backe Madsen og Jens M. Johansson vil presentere trafficking i fotballen.Det vil bli kommentarer fra fotballen selv ved Daglig leder i Rosenborg Ballklubb Nils Skutle og Avdelingsdirektør i Skattedirektoratet Tone Kaarbø. Skatterevisorenes Forening organiserer landets 430 skatterevisorer. Kontaktinformasjon: Leder Øivind Eriksen tlf 97 53 89 67Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. document.getElementById('cloakf3b3e6b9624b1fe3a2ab16c156df84c2').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf3b3e6b9624b1fe3a2ab16c156df84c2 = 'oivind.eriksen' + '@'; addyf3b3e6b9624b1fe3a2ab16c156df84c2 = addyf3b3e6b9624b1fe3a2ab16c156df84c2 + 'skatteetaten' + '.' + 'no'; var addy_textf3b3e6b9624b1fe3a2ab16c156df84c2 = 'oivind.eriksen' + '@' + 'skatteetaten' + '.' + 'no';document.getElementById('cloakf3b3e6b9624b1fe3a2ab16c156df84c2').innerHTML += ''+addy_textf3b3e6b9624b1fe3a2ab16c156df84c2+'';
Les mer …
Brevet er sendt Finansministeren, med kopi til Skattedirektøren. SF har over lang tid forsøkt å påvirke arbeidsgiver (Skattedirektøren) til å prioritere bokettersynsvirksomheten høyere enn det Skatteetaten har valgt å gjøre, stikk i strid med intensjonene, fagre ord og festtaler i forkant av ROS.
Les mer …