Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet skriver i en artikkel på sin hjemmeside 06.03.2012:”Forhandlingene om hovedtariffoppgjøret i det statlige tariffområdet åpnes av statsråd Rigmor Aasrud torsdag 12. april kl 10.00. Partene er hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, UNIO og Akademikerne på den ene siden og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) på den andre siden. Forhandlingene avsluttes den 30. april ved midnatt. Informasjon om prosessen i hovedtariffoppgjøret vil legges ut fortløpende på våre nettsider.Du kan også abonnere på nyheter om hovedtariffoppgjøret på e-post eller som RSS-feed.”
Les mer …
Unio arrangerte 29.02.2012 frokostseminar med overskriften "Kunnskapens pris, billige kunnskapsarbeidere – fordel eller ulempe?" i restaurant Argent i Operaen, Bjørvika.Utgangspunktet for debatten var: "Utdanning gir mindre avkastning lønnsmessig i Norge enn i svært mange andre land. Hva sier dette om verdsettingen av utdanning og den kunnskapen utdanningsgruppene bidrar med? Høyt utdannet arbeidskraft er relativt billig i Norge. Er dette en ulempe eller et konkurransefortrinn i kunnskapssamfunnet? I debatten deltok Erna Solberg, leder i Høyre, Bård Vegar Solhjell, nestleder i SV og Lars Kirkebøen, forsker SSB.Les hele artikkelen og se video her på unio.no."SV-nestleder Bård Vegard Solhjell og Høyre-leder Erna Solberg er skjønt enige om at lønna i det offentlige må opp. Målretta lønnshopp og et mer differensiert lønnssystem er deres svar. Det kom fram under Unios fulltallige "Kunnskap i front" frokostseminar i dag.
Les mer …
Ifølge forskning.no har NHH har nylig innledet et samarbeid med Skatteetaten, melder Paraplyen. "Målet er å øke interessen for forskning rundt skattespørsmål, og både veiledere og studenter er ønsket til prosjektet. - Skatteforskning har jo tradisjonelt vært et stort felt på NHH. Men både NHH og andre læresteder har opplevd at interessen for disse områdene har falt. Behovet for denne typen forskning har imidlertid økt, sier professor Jarle Møen ved Institutt for foretaksøkonomi. Dette synet støttes av skattemyndighetene. Tradisjonelt har skatteforskningen først og fremst sett på samfunnsøkonomiske virkninger, og i mindre grad tatt for seg temaer som skatteunndragelser og hva som påvirker skatteyteres etterleving av lover og regler. Dette er bakgrunnen for at Skatteetaten nå har gått sammen med NHH om å etablere et forprosjekt som skal undersøke om det er grunnlag for en langsiktig, bred satsning på skatteforskning. "Paraplyen ved Knut André Karlstad skriver den 07.02.2012 følgene om det nye masterstipendet:
Les mer …
Unio arrangerte 24. og 25. januar 2012 tariffseminar på Quality Olavsgaard Hotel. Med årets tariffseminaret er lønnssoppgjøret for 2012 – Tariff 2012 - i gang.   Som vanlig på dette årevisse seminaret deltar både representanter for arbeidsgiverne i alle forhandlingsområdene, i tillegg innlegg fra SSB og fra Riksmeklingsmannen, samt Unio.  Følg denne lenken for å se programmet på tariffseminaret.Tariffsakene er samlet i egen meny på Unios hjemmeside. Nedenfor er det samlet lenker både fra tariff-sidene til Unio, og fra andre.
Les mer …
Dokument 3:4 (2011-2012), Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen av skatteetaten ble overlevert Stortinget 06.12.2011.I pressemeldingen publisert: 06.12.2011 11:30   med overskriften "Skatteetatens kontroll av næringsdrivende og selskaper har fortsatt svakheter" skriver Riksrevisjonen følgende:  "Reorganiseringen av skatteetaten i perioden 2008–2009 har på vesentlige områder ført til en forbedret skatteforvaltning. Målet om å styrke kontroll og innkrevingsvirksomheten overfor næringsdrivende og selskaper er imidlertid ikke nådd. - I tillegg tar klagesaksbehandling for lang tid, og Skatteopplysningen og skattekontorene gir for dårlige svar til brukerne, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.Dokument 3:4 (2011–2012) Riksrevisjonens undersøkelse av reorganiseringen i skatteetaten ble overlevert Stortinget 6. desember 2011.Selv om reorganiseringen av skatteetaten har ført til styrking av arbeidet mot skattekriminalitet, viser undersøkelsen at kontrollen av næringsdrivende og selskaper samlet sett ikke er styrket. – Dette vil kunne føre til mangelfull avdekking av skatte- og avgiftsunndragelser og svekke den preventive effekten av kontrollvirksomheten, påpeker Kosmo.
Les mer …
I Unions politiske prioriteringer står det at Unio skal arbeide for å bekjempe økonomisk kriminalitet. I den sammenheng er Unio med i "Samarbeid mot svart økonomi". 1. november starter kampanjen "handle hvitt - det lønner seg å vite". Svart økonomi er et betydelig samfunnsproblem. Hvert år forsvinner mellom 50 og 100 milliarder kroner ut av samfunnsøkonomien som en direkte følge av svart arbeid og økonomi. Dette er penger som kunne ha vært brukt til samfunnets beste, som barnehageplasser, sykehussenger, utdanning o.l. Faktum er at midlene kunne ha rettet opp en god del av de skjevhetene folk flest er opptatt av å gjøre noe med. Men den svarte økonomien stjeler også arbeidstageres rettigheter og fremtidsutsikter. Gjennom alliansen "Samarbeid mot svart økonomi", hvor skatteetaten, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner deltar, ønsker en å bidra til å redusere omfanget av svart arbeid. Fra 1. november settes det i gang en landsomfattende kampanje hvor en fokuserer på hvor enkelt det egentlig er å handle hvitt. Gjennom kampanjen "handle hvitt – det lønner seg å vite" blir det informert om forenklede regler, samtidig som en vil hjelpe potensielle kjøpere til å velge seriøse leverandører.
Les mer …