Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har publisert "Protokoll om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten" på sin hjemmeside, med følgende ingress: "4. mai 2012 ble det holdt møte i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet om prinsipielle spørsmål knyttet til den varslede streiken i staten. Dette gjelder blant annet tjenestereiser, kurs, ferieavvikling og de tillitsvalgtes rolle under streik." Se flere aktuelle artikler hos FAD under overskriften Lønnsoppgjøret i staten
Les mer …
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har skrevet følgende artikkel med overskriften "Aasrud åpnet lønnsoppgjøret" på sin nettside: "- Tariffoppgjøret vil bli utfordrende som alltid, og vil kreve ansvarlighet og fleksibilitet fra alle parter.  I år vil oppgjøret bli særlig utfordrende i lys av den krevende økonomiske situasjonen i Europa. Jeg håper at vi klarer å komme til en forhandlingsløsning som alle kan leve med, innenfor ansvarlige økonomiske rammer.  Det sa fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud da hun i dag åpnet årets lønnsoppgjør i staten.- Lønnsveksten i Norge er fortsatt langt høyere enn i utlandet. Kontrasten til flere av våre handelspartnere er stor, der lønningene reelt sett har falt i denne perioden. Dette gjør oss privilegerte. Partene i offentlig sektor må støtte opp under den norske frontfagsmodellen, der de konkurranseutsatte næringene legger rammene for lønnsveksten i de ulike sektorene, understreket Aasrud.Lønnsveksten i det statlige tariffområdet har vært godt på linje med lønnsveksten ellers. Ifølge TBU ligger det an til å bli lav prisstigning også i år. Sammen med beregnet lønnsoverheng, innebærer det at alle tillegg som gis i 2012 vil bidra til økt kjøpekraft.Årets oppgjør er et hovedtariffoppgjør, hvor partene ikke bare skal diskutere kroner, men også de øvrige bestemmelsene i tariffavtalen, sa Aasrud. Hun var opptatt av at vi hele tiden må legge stor vekt på fornying og en effektiv statlig sektor.- Oppgjøret må innrettes slik at virksomhetene kan rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft. Vi bør også ta sikte på å videreføre det gode arbeidet som er gjort i forhold til likelønn. Staten er, og skal fortsatt være, en god arbeidsplass. Arbeidskraften er vår viktigste ressurs, og vi må bruke den best mulig, mente Aasrud.Avslutningsvis understreket Aasrud at staten vil bidra til konstruktive samtaler - og et godt forhandlingsklima.Partene i lønnsforhandlingene ved starten på forhandlingene i årets hovedtariffoppgjør: Statens personaldirektør Merethe Foss Liverud, Pål N. Arnesen, leder YS Stat, Rikke Ringsrød, forhandlingsleder i Akademikerne stat, statsråd Rigmor Aasrud, Tone Rønoldtangen, leder LO Stat og Arne Johannessen, leder Unio."  
Les mer …

LO Stat, YS Stat og Unio har i forbindelse med overlevering av kravene til årets tariffoppgjør den 12.04.2012 utarbeidet en felles pressemelding. På unio.no kan du lese pressemelding samt se video med forhandlingsleder i staten, Arne Johannesen.De tre hovedsammenslutningene er enige om at selve kravbrevet ikke skal legges ut. 
Les mer …
 Lørdag 31. mars kl. 20.30 skal byer, kommuner, bedrifter, organisasjoner og enkeltmennesker over hele verden slukke lyset i én time for klimaet. Earth Hour er den største klimakampanjen noen gang. I år er målet å få med mer enn en milliard deltakere, med en klar felles beskjed: Klimautfordringen møter vi sammen. Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering. Alle med tilgang til en lysbryter har sjansen til å bidra. Kampanjen er et globalt og visuelt uttrykk for folks vilje og evne til å stå sammen mot klimaendringene. Vis at du vil være en del av løsningen: Slukk lyset for klima og natur – og gjør mer. I år skal vi ha med oss halve Norge! Skal vi få det til, må vi ha drahjelp fra alle. Earth Hour gir myndigheter, næringsliv og organisasjoner en unik ramme for å markere og mobilisere innbyggere/ansatte/underetater/medlemmer til klimainnsats.Påmelding skjer enkelt på www.earthhour.no.Til inspirasjon: Den offisielle videoen til Earth Hour 2012 : http://youtu.be/FovYv8vf5_E
Les mer …