Tariff 2018 - Ny hovedtariffavtale fra 01.05.2018

Utskrift

Lønnoppgjøret i staten kom i havn torsdag ettermiddag, etter bistand fra riksmekleren, 16 timer etter fristen. 

Ifølge Unio betyr oppgjøret en økonomisk ramme på omlag 2,8 prosent, med en lik fordeling lokalt og sentralt.

Her finner du detaljene om endring av lønnstabell og lokale forhandlinger.  Her finner du møteboka.  Avtalen med Unio ligger her

Lo Stat, YS Stat og Unio meddelte at de anbefalte forslaget, og vil sende det til uravstemning. Ifølge protokollen er frist for uravstemming 19. juni kl 12.00.

Resultatet av den nye tariffavtalen i forhold til avtalen for 2016-2018 er følgende endringer:

Økonomi

Rammen for oppgjøret tilsvarer økonomien i frontfaget, omlag 2,8 prosent, med følgende fordeling:

 • Generelt tillegg: 1,25 % med virkning fra 1. mai. Minimum kr 5.100 på lønnstrinn 19-47.
 • Lokale forhandlinger: Med virkning fra 1. juli 2018 skal det forhandles lokalt innenfor en ramme på 1,9 % pr dato av lønnsmassen.
  • Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2018.
    

Tabellen under viser det generelle tillegg i kroner for utvalgte lønnstrinn:

Fordelingen mellom lokale og sentrale midler er om lag 50-50. I statens første tilbud var hele lønnspotten foreslått avsatt til lokale forhandlinger, men gjennom meklingen kom det på plass en akseptabel fordeling mellom sentrale og lokale tillegg. Samlet sett betyr dette resultatet økt kjøpekraft for Unios medlemmer.  I tillegg kommer diverse sentrale justeringer, som utgjør 0,25 pr 1. mai. Alternativene 1 og 2 fjernes fra lønnsrammene og nye alternativer 9 og 10 innføres. Dette har ikke betydning for SFs medlemmer. 

I tillegg fikk Unio gjennomslag for å heve grensen for pensjonsgivende variable tillegg fra 56.000 til 66.000 kroner. Grensen på 56.000 kroner har stått stille siden 2002. 

 

Fellesbestemmelsene

Status for enkelte relevante punkter i fellesbestemmelsene:

 • Nr 3 § 20 - Omsorg for barn og pleie av nærstående i hjemmet - i nr 2 og nr 5 er tilføyd "med nedsatt funksjonsevne"
 • 5.1 Boliglån - boliglån ytes med inntil kr 2 000 000
 • 5.3 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling - tilføyelser i teksten
 • 5.6 Seniorpolitiske tiltak - ingen endring
 • 6. Avtalefestet ferie - endringer i teksten er kun av redaksjonell art - ingen realitetsendring

 

Stillingskoder

 • Kode 1224 Spesialrevisor er nå en gjennomgående kode med egen lønnsplan (90.522) og kan brukes fritt bland alle etater, og ikke bare Skatteetaten. Koden starter med lønnstrinn 52.
 • Under lønnsplan 02.200 (Finansdepartementet - Skatteetaten) finnes nå følgende koder:
  • 0037 Likningsrevisor (fra lt 41)
  • 1223 Skatterevisor (fra lt 49)
  • 1413 Skattejurist (fra lt 49)
  • 1501 Seniorskattejurist (fra lt 59)
  • 1516 Seniorrevisor (fra lt 52)

Det er ingen endringer i startlønna for de enkelte stillingskodene - heller ikke for 1224 Spesialrevisor.

Annet

 • Staten har satt ut et oppdrag "Utredning av dekning av tap som følge av hevnaksjoner på fritiden som har sammenheng med arbeid for staten"
 • Staten ønsket å fjerne både lønnstabellen og lønnsrammer i et nytt og modernisert lønnssystem. Dette kunne ikke Unio godta, fordi det ville frata oss mekanismer som er viktige for å sikre forutsigbar lønnsutvikling for medlemmene. I meklingen frafalt staten dette kravet. Partene er nå enige om å sette ned en arbeidsgruppe som skal fortsette arbeidet med et nytt lønnssystem fram mot mellomoppgjøret i 2019. Arbeidet skal være påbegynt primo september og være ferdig innen 14.12.2018. 
  • Unio fikk gjennomslag for at det i denne sammenheng kan utvikles et bedre tilpasset statistikkverktøy. Dette er et viktig virkemiddel for å sikre en rettferdig lønnsutvikling over tid.
 • Ansatt i stilling som utgår, overføres til en stillingskode på tilsvarende nivå og i henhold til den lokale lønnspolitikken, i samme lønnsramme eller samme lønnsspenn. Overføringen skal ikke medføre nedgang i lønn. Overføringen avtales av partene i lokale forhandlinger.