Lokale forhandlinger pr. 1. september 2012

Utskrift

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets brev av 02.07.2012 til samtlige forhandlingssteder i staten, Statsministerens kontor, Riksrevisjonen og kopi til LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio omhandler regler og rammer for gjennomføringen av de lokale forhandlinger i staten pr. 1. september 2012.

Vedlagt brevet fra FAD følger regneark med oversikt over de økonomiske rammer for forhandlingene.

I hovedtariffoppgjøret 2012 er det avtalt med LO stat, YS Stat og Akademikerne at det skal gjennomføres lokale forhandlinger med virkning per 1. september 2012. Det kan ikke føres formelle lokale forhandlinger, før kjennelsen fra Rikslønnsnemnda foreligger.

FADs side finner du også Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2012 – 30. april 2014.

Lenke til Unio artikkel på nett om brevet fra FAD.

For arbeidstakere som er medlemmer i tjenestemannsorganisasjon tilsluttet Unio, avgjøres tvisten av Rikslønnsnemnda høsten 2012. De følger derfor hovedtariffavtalen 2010–2012 frem til kjennelse foreligger.

Dato for frivillig nemnd i staten ved Rikslønnsnemnda er satt til 28. august 2012.

Lenke til Unios artikkel  på nett vedr. Rikslønnsnemnd vedlagt brevet fra Rikslønnsnemnda.