PM 2012-12 Frivillig lønnsnemnd mellom staten og Unio

Utskrift

Det kongelige Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement

PM 2012-12

Frivillig lønnsnemnd mellom staten og Unio

Dato: 11.06.2012
Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen
Gjelder: Statens personalhåndbok pkt.7

Etter initiativ fra Riksmekleren 7. juni 2012, ble staten og Unio i fellesskap enige om å bringe tvisten inn for Rikslønnsnemnda. Dette innebærer at partene godtar frivillig lønnsnemnd. Se Riksmeklerens møtebok som er lagt ut på FADs hjemmeside.

Partene vil på et senere tidspunkt bli innkalt til behandling av tvisten i Rikslønnsnemnda. Nemnda vil ved kjennelse fastsette ny hovedtariffavtale mellom staten og Unio. Medlemmer av tjenestemannsorganisasjoner tilknyttet Unio skal derfor fortsatt utbetales lønn m.v etter HTA pr. 1. mai 2010–30. april 2012, herunder lønn etter tabell A pr. 1. mai 2011.

Etter § 5 nr 3 i særavtale om lønns- og personalregistre kan arbeidsgiver kreve å få utlevert medlemslistene fra organisasjonene i virksomheten, se PM 2012-11.