PM 2012-11 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.

Utskrift

Det kongelige Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement

PM 2012-11
Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2012 mv.

Dato: 06.06.2012
Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen
Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 7

Forhandlingene mellom staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og tjenestemennenes hovedsammenslutninger, LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne, om ny hovedtariffavtale i staten (HTA) for perioden 1. mai 2012 til 30. april 2014, ble innledet 12. april 2012.

LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne krevde forhandlingene avsluttet uten at enighet var oppnådd den 26. april.

Tvungen mekling startet hos Riksmekleren 2. mai. Den 24. mai ble meklingen avsluttet mellom LO Stat, YS Stat, Unio og FAD, uten at Riksmekleren fant grunnlag for å sette frem et meklingsforslag. LO Stat, YS Stat og Unio tok deretter medlemmer ut i streik. Akademikerne fortsatte meklingen.

FAD, LO Stat, YS Stat og Unio innledet frivillig mekling fredag 1. juni. Den tvungne meklingen mellom FAD og Akademikerne fortsatte samme dag. Riksmekleren la frem et meklingsforslag lørdag 2. juni. Akademikerne aksepterte forslaget. LO Stat og YS Stat har anbefalt forslaget og sender det til uravstemming med svarfrist 22. juni kl 1500.

Riksmeklerens møtebok med vedlegg av 2. juni 2012 og de nye lønnstabellene er lagt ut på FADs hjemmeside.

FAD vil legge meklingsforslaget og de budsjettmessige konsekvenser frem for Stortinget i en egen proposisjon.

Unio forkastet Riksmeklerens forslag og fortsetter streiken. Unios medlemmer vil fortsatt følge hovedtariffavtalen 1. mai 2010–30. april 2012.

Forbehold ved utbetaling av junilønnen

Ved utbetaling av lønn og feriepenger i juni d.å. skal det tas forbehold om Stortingets samtykke, og endelig godkjenning (uravstemming) fra LO Stat og YS Stat, samt avklaring av arbeidskonflikten med Unio.

Hvis man ved beregningen av feriepenger benytter lønn etter hovedtariffavtalen 2010–2012, vil det føre til at feriepengetillegget i juni blir for høyt. Utbetalingen må derfor betraktes som et forskudd, og det kan bli foretatt trekk i forbindelse med senere lønnsutbetalinger. Dette må fremgå av den enkeltes lønnsslipp. Vi viser også til at dersom det ikke er tatt slikt forbehold, så vil uansett arbeidsmiljøloven § 14-15 (2) f) gi hjemmel for at slikt trekk kan foretas når fravær skyldes arbeidsnedleggelse.

Virkningstidspunktet for ny lønn

Ny lønn skal gjelde med virkning fra 1. mai 2012 for medlemmer av foreninger tilsluttet Akademikerne, LO Stat og YS Stat. Tilsvarende gjelder for embetsmenn, militære tjenestemenn som ikke har streikerett og de uorganiserte. For medlemmer av foreninger tilsluttet Unio vil virkningstidspunktet for ny lønn bli fastsatt senere.

Lønnstrekk for arbeidstakere som har vært i streik

Arbeidstakere som har streiket, skal trekkes i lønn i ettertid. Lønn for mai måned er allerede utbetalt. Utbetaling av lønn og feriepenger i juni ble forberedt i slutten av mai. Streiken kan ha medført at arbeidstakere har fått utbetalt for mye lønn. Det må derfor foretas en endelig avregning i julilønnen.

Det skal gjøres trekk etter dagsatsen i T-A-tabellen (eventuelt også T-B-tabellen).

Arbeidsgivers rett til å få utlevert medlemslister

Etter § 5 nr 3 i særavtale om lønns- og personalregistre kan arbeidsgiver kreve å få utlevert medlemslistene fra organisasjonene i virksomheten:
«Staten kan få opplysninger om medlemsskap i forhandlingsberettiget organisasjon såfremt det i lov eller tariffavtale er knyttet noen bestemt rettsvirkning til slikt medlemskap».

Ny hovedtariffavtale i staten 2012–2014

Nedenfor beskrives kort de viktigste endringene i HTA. Alle endringene fremkommer i møteboken med fet skrift

Pkt 1.2 Lønnstabellene

Det er gitt et generelt tillegg på hovedlønnstabellen (Tabell A) i en form med kombinasjon av krone- og prosenttillegg med virkning fra 1. mai 2012:
   Ltr. 1 – ltr. 18:  Utgår 
   Ltr. 19 – ltr. 55:  kr 12 000,-
   Ltr. 56 – ltr. 98:  2,7 %

Tabell A  er utvidet med tre lønnstrinn på topp fra og med ltr. 99 til og med ltr. 101.

Pkt 1.4 Sentrale forhandlinger i perioden

I første avtaleår er det avtalt sentrale tiltak med virkning fra 1. juli 2012 innenfor en økonomisk ramme på 0,42 % pr. dato. Endringene fremgår av de nye lønnsrammer (LR) og lønnsplaner.

Alle stillingskoder i LR 13 overføres til LR 17. De ansatte innplasseres i LR 17 med den ansiennitet og det LR-alternativet de har pr. 30. juni 2012.

Ansatte i stillingskode 1064 Konsulent overføres til kode 1065 Konsulent pr. 1. juli 2012. Stillingskode 1064 utgår pr. 30. juni 2012.

De lokale partene i Forsvaret skal avtale overføringsregler (kvalifikasjonskrav) for stillinger som skal innplasseres i ny lønnsramme 35 og 38. Overføringsreglene skal avtales før gjennomføringen av årets lokale forhandlinger.

Pkt 2. Lokale bestemmelser

Etter pkt. 2.3.3 Årlige forhandlinger skal det føres lokale forhandlinger innenfor en økonomisk ramme på 1 % med virkning fra 1. september 2012. I tillegg til denne rammen, kommer resirkulerte midler som utgjør 0,1 % fra samme dato. Partene er enige om at likelønn skal prioriteres.

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2012. Brev om de lokale forhandlinger og avsetningen til det enkelte forhandlingsområde, vil bli sendt ut i løpet av juli måned.

Andre endringer

Det er foretatt enkelte endringer i punktene 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7/2.3.9 og 2.3.1

Pkt. 2.3.4. nr 1 b erstatter tidligere pkt 2.3.5 B. Partene lokalt kan føre forhandlinger dersom det: er planlagt eller gjennomført tiltak som fører til økt effektivitet, forenkling eller bedre brukerorientering. Arbeidsgiver definerer mål for tiltaket og størrelsen på avsetningen. Partene forhandler om fordelingen av avsetningen mellom de arbeidstakerne som har bidratt til tiltaket.
Merknad: Partene er enige om at «de som har bidratt til tiltaket» kan omfatte samtlige arbeidstakere eller gruppe av arbeidstakere i virksomheten.
 

Pkt. 2.3.8 nr. 3. ny siste setning, hvor de tillitsvalgte orienteres årlig om bruken av bestemmelsen.

Endringer i Fellesbestemmelsene

I § 3 er det inntatt nytt punkt nr. 6 hvor arbeidstaker som er gjeninntrådt etter foreldrepermisjon skal tilbys en samtale om kompetanse, ansvar, lønn og karriereutvikling.

Akademikertillegget i § 5 B nr. 1 er endret til ltr. 47 ved tilsetting fra 1. mai 2012. Stillingskode 1017 Stipendiat og 1476 Spesialkandidat innplasseres i minimum ltr. 50 LR 20 alternativ 8 fra 1. mai.

Lørdags- og søndagstillegget i § 15 nr. 4 er økt til kr 40,-.

Diverse

I pkt. 5.5 OU- midler er arbeidstakers andel økt til kr 300,- pr. arbeidstaker pr. år.

I pkt. 5.6 er det avsatt 25 mill kroner for hele tariffperioden, som skal bidra til å utvikle, fornye og digitalisere statlige virksomheter og i pkt 5.6.1 er det avsatt 6 mill kroner i tariffperioden til videreføring av felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og de tillitsvalgte i samarbeidskompetanse og medbestemmelse.

Nytt pkt. 5.10 om innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie (bemanningsforetak).

Protokolltilførsler

Nr. 3:  Partene er enige om å nedsette en ny partssammensatt arbeidsgruppe for å arbeide videre med HTAs geografisk virkeområde. Arbeidet skal avsluttes innen 1. april 2013.

Nr. 4:  I Meld. St. 29 (2010-2011) Arbeidslivsmeldingen viser regjeringen til at det er avgjørende at partene i arbeidslivet viderefører og forsterker innsatsen mot ufrivillig deltid og for heltid, både i privat og offentlig sektor. FAD og hovedsammenslutningene nedsetter en partssammensatt arbeidsgruppe for å kartlegge omfanget av deltid. Arbeidsgruppen skal identifisere bruken av uønsket deltid og foreslå tiltak som kan redusere uønsket deltidstilsetting. Arbeidsgruppens rapport skal foreligge innen mars 2013.

Tillegg til Riksmeklerens møtebok

– Partene er enige om å ha en gjennomgang av lønnsutviklingen i 2012 for de statsansatte sammenlignet med lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien (NHO bedrifter). Gjennomgangen skal foretas av Statistikk- og beregningsutvalget i staten når rapporten «Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2013» fra Det tekniske beregningsutvalget foreligger. Gjennomgangen skal inngå i grunnlagsmaterialet for mellomoppgjøret 2013 og reflekteres i de tillegg som gis fra 1. mai 2013.

– FAD utarbeider i samråd med hovedsammenslutningene nærmere veiledning i Statens personalhåndbok for bruk av velferdspermisjon etter HTA § 22, herunder omsorg for nære pårørende.

 

Etter fullmakt

 

 

Merethe Foss Liverud
Statens personaldirektør

 

 

 

                            Per Kristian Knutsen 
                            Ass. statens personaldirektør