Tariff 2012 - Pressemelding fra FAD 07.06.2012 Frivillig lønnsnemnd for Unio og staten

Utskrift

 
Etter initiativ fra Riksmekleren har staten og Unio i fellesskap blitt enige om å bringe tvisten inn for Rikslønnsnemnda. Dette innebærer at partene godtar frivillig lønnsnemnd. Konflikten i lønnsoppgjøret 2012 er dermed løst uten bruk av tvungen lønnsnemnd.

Unio er derfor ikke lenger i streik og medlemmene vil umiddelbart gå tilbake til arbeidet. Partene vil på et senere tidspunkt bli innkalt til Rikslønnsnemnda, og nemnda vil ved kjennelse fastsette ny hovedtariffavtale mellom staten og Unio.

- Jeg er glad for at streiken med dette er avsluttet, slik at arbeidet kan gjenopptas, sier administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

Mellom staten og LO Stat, YS Stat og Akademikerne ble det inngått ny hovedtariffavtale 2. juni 2012."