Hovedtariffoppgjøret 08 - sentralt oppgjør

Utskrift

Nærmere om oppgjøret

1. Økonomi 

Totalrammen i staten ble 6,2 prosent inklusiv resirkulerte midler.

Sentralt tillegg A-tabellen, kombinasjon av krone/prosent, som følger:
- 16 000 kroner opp til lønnstrinn 45.
- 4,65 prosent fra lønnstrinn 46-80.
- 32 000 kroner fra lønnstrinn 81 og opp.

Tabellen utvides med 3 lønnstrinn på topp (lønnstrinn 93, 94 og 95).

Virkningstidspunkt: 1. mai 2008.

Justeringsoppgjør:
-1 prosent per dato (likelønn skal prioriteres)
- Alle lønnsspenn heves med 2 lønnstrinn i bunn og 2 lønnstrinn på topp med virkning fra 1. mai 2008. (0,12 prosent)

Lokale forhandlinger
1,4 prosent per 1. august (inklusiv resirkulerte midler)

2. AFP
AFP-løsningen innebærer at Unio har fått på plass noen stolper som vil sikre medlemmene en like god tidligpensjonsordning som i dag. Endelig tilpasning og utforming av AFP i offentlig sektor gjøres først i lønnsoppgjøret 2009.

Løsningen det legges opp til bygger på løsningen fra privat sektor. Men de nødvendige stolpene som sikrer våre medlemmer en minst like god tidligpensjonsordning fra fylte 62 år som i dag, er altså på plass.
I tillegg kommer blant annet følgende punkter.

a. Seniorpolitikk
Unio har vært opptatt av at det må gjøres mer fristende for eldre arbeidstakere å fortsette i jobb.

Det er nå lagt inn mulighet for å gi tjenestefri med lønn tilsvarende:

a) åtte dager per år fra det kalenderåret man fyller 62 år
b) de lokale partene kan i tillegg avtale inntil seks dager per år

b. Kompetanseutvikling
Det avsettes 25 millioner kroner til kompetanseutvikling for å stimulere til forsøks- og utviklingsprosjekter innen:
- større mangfold og oppfølging av intensjonsavtalen om inkluderende arbeidsliv
-bedre nyttiggjøring av kompetansen til personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Det avsettes 3 millioner til videreføring av felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelsen og de tillitsvalgte i ”Samarbeidskompetanse og medbestemmelse”. Dette tiltaket ble satt i gang i forrige tariffperiode.

c. Forhandlingsregler
Det er avtalt prosedyreregler for gjennomføring av lokale forhandlinger, til bruk for lokale parter som ikke har avtalt egne prosedyreregler i forberedende møte.

d. Likelønn
Lønnsstatistikk viser at kvinner tjener 91,4 prosent av menns lønn i staten. Unio har derfor gått inn i forhandlingene med krav om at disse forskjellene må utjevnes.
2.3.4 Særlig grunnlag
Ny nr 3: Der dokumenterte lønnsforskjeller ikke kan forklares med annet enn kjønn, skal arbeidsgiver i samråd med de tillitsvalgte rette opp lønnsforskjellene i henhold til likestillingslovens § 5.
e. Prøvetid og lønnsplassering
2.3.8: Tilsetting i ledig stilling

Ny 3 endres slik:
Arbeidsgiver kan inntil 12 måneder etter tilsetting i virksomheten, og ved overgang fra midlertidig til fast tilsetting vurdere arbeidstakerens lønnsplassering på ny innenfor stillingens lønnsalternativer.

f. Godskrivingsregler
Det er gjort endringer i § 5 godskrivingsreglene. Blant annet ble akademikertillegget økt til lønnstrinn 42. Utdanning på bachelor-nivå skal godskrives 2 år (ved tilsetting etter 1. januar 2009 3 år) i tjenesteansienniteten ved tilsetting.


g. Helgetillegg/skumringstillegg
Skumringstillegget er økt fra 10 til 12 kroner.
Helgetillegget er økt fra 27 til 35 kroner.

h. Boliglån i Statens Pensjonskasse
Grensen for boliglån i Statens Pensjonskasse er økt til 1 500 000 kroner.