Unios krav til ny regjering

Utskrift

"Svart økonomi og økonomisk kriminalitet svekker og undergraver fellesskapet og fører til konkurransevridning. Kontroll- og etterforskningskapasiteten må styrkes."

Dette skriver Unio i sitt brev; "Unios hovedkrav og forventninger til en ny regjering" til Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i forbindelse med regjeringsforhandlingene etter Stortingsvalget 2013

Unio sendte den 24.09.2013 sine krav og forventninger til partiene som sitter i Nydalen og sonderer mulighetene for å danne regjering sammen.

– Vi har forventninger til et reelt trepartssamarbeid med den nye regjeringen, og ser fram til god dialog, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Brevet inneholder en del synspunkter og forventninger til partiene og den nye regjeringen.

- Unio har merket seg tydelige signaler fra de borgerlige partiene under valgkampen om å satse kraftig på kunnskap og kompetanse. Dette er positivt, og helt nødvendig for å realisere kunnskapssamfunnet, sier Folkestad.

Brevet er Unios notatserie nr 4/2013.

Unio har oppsummert innholdet  i følgende 10 hovedkrav:

1. Samarbeid og dialog må bygge på et likeverdig og reelt trepartssamarbeid.

2. Den økonomiske politikken må innrettes mot full sysselsetting, gode fellesskapstjenester, bærekraftig utvikling og et nyskapende næringsliv med god konkurransekraft.

3. Arbeidsmiljøloven må videreføres og utvikles. Det må bygges videre på partssamarbeidet, som sikrer arbeidsmiljø og tjenestekvalitet.

4. Det må føres en politikk som gjør de kunnskapsbaserte yrkene i velferdsstaten mer attraktive.

5. Sentrale velferdstjenester må drives i offentlig regi, eventuelt supplert med ikke-kommersielle aktører, for å sikre likeverdig kvalitet og tilgang for alle.

6. Det trengs en offensiv satsing på kunnskapskjeden – fra barnehage til forskerutdanning og forskning.

7. Kommuneøkonomien må styrkes gjennom en forpliktende opptrappingsplan de neste fire årene.

8. Det må drives mer forebyggende helsearbeid og behandlingskapasiteten i kommunehelsetjenesten må økes. Investering i IKT og e-helse er nødvendig for å bedre samhandlingen mellom kommunene og sykehusene og for å ivareta pasientsikkerheten.

9. Politiet må styrkes for å ivareta både nærpolitioppgaver og beredskapsoppgaver.

10. Kampen mot sosial dumping må styrkes. Allmenngjøringsinstituttet må gjelde all skipsfart innenfor norsk sokkelgrense.