SFs kommentar til Riksrevisjonens kritikk

Utskrift

Kontroll og kritikk fra Riksrevisjonen

Riksrevisjonen har i sitt årlige Dokument nr 1 kommet med kritikk av skatteetatens satsing på kontroll.

Fra dokument nr. 1 siteres Finansdepartementets kommentar til kitikken:

”Finansdepartementet mener generelt at det er viktig å synliggjøre satsingen på kontroll. Departementet vil derfor i denne sammenheng peke på tre ulike tiltak som nylig er gjennomført og som viser variasjonen i skatteetatens satsing på dette området:
For det første avdekkingen av den store svindelsaken i Oslos drosjenæring, der etaten brukte mer enn 100 årsverk.
For det andre spesialiseringen av kontrollarbeidet i to avdelinger (Fastsettelse og Kontroll og rettsanvendelse) i hver av de fem nye skatteregionene og innføring av etterlevelsesstrategier. Også skattekrimenhetene i hver region kan her nevnes.
For det tredje er det etablert et servicesenter i Oslo for utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere. Dette er et felles tiltak med politiet, NAV og UDI (forebyggende kontroll).
Skatteetatens kontrollarbeid utgjør et av de mest sentrale, faste temaer i styringsdialogen mellom Finansdepartementet og Skattedirektoratet. Departementet mener etatens prioriteringer i hovedtrekk er i samsvar med prioriteringene i St.prp. nr. 1 (2006–2007).”

Riksrevisjonens konklusjon:

”Arbeidet med å redusere omfanget av svart økonomi og skatteunndragelser er et av Skatteetatens viktigste innsatsområder. Skatteetaten har mangelfull måloppnåelse på flere områder som har betydning for arbeidet med å forebygge og avdekke skatte- og avgiftskriminalitet. Det er konstatert at det er en nedgang i ressurser benyttet til kontroll. Totalt antall kontroller er redusert, og andelen kontrollerte næringsdrivende har hatt en betydelig nedgang. Intensjonen om økt satsing på kontroll av mer komplekse og tyngre saker, samtidig som kontrollvolumet opprettholdes, er ikke innfridd. Departementet uttaler at tyngre kontroller (bokettersyn) har gått noe ned, blant annet fordi antallet arbeidsgiverkontroller fra de kommunale skatteoppkreverne er klart redusert. Det uttales videre at dette er forårsaket bl.a. av den pågående reorganiseringen av Skatteetaten. Det har vært et krav at tilsiktede resultater i 2007 skulle være minst like gode som oppnådde resultater i 2005, og den pågående reorganiseringen var kjent på det tidspunktet kravene ble utformet. Riksrevisjonen har merket seg at Finansdepartementet vil synliggjøre satsningen på kontroll. Skatteetaten har som en konsekvens av dette gjennomført ulike typer tiltak, blant annet spesialisering av kontrollarbeidet og etablering av et servicesenter. Mangelfull måloppnåelse på kontrollområdet kan få konsekvenser for skattyternes opplevde risiko for å bli oppdaget og den generelle holdningen i samfunnet til å betale skatt. Riksrevisjonen finner den negative utviklingen i andelen kontrollerte næringsdrivende og den mangelfulle satsningen på tyngre saker kritikkverdig. Riks revisjonen forutsetter at dette dreier seg om en midlertidig svekkelse slik Finansdepartementet opplyser, og at departementet gjennom styringsdialogen vil følge opp utviklingen i kontrollarbeidet med tanke på kontrollvolum og kontrolltyper.”

Skatterevisorenes Forenings styre sier på bakgrunn av innholdet i Dokument nr. 1 i en uttalelse at Skatteetaten har i løpet av de siste årene hatt en meget sterk satsing på nødvendig modernisering av teknologi og datasystemer. I denne forbindelse har etaten fått redusert sin økonomi som følge av en avtalt gevinstrealisering. Denne gevinstrealiseringen fordrer at teknologien erstatter personell, og at det antall ansatte reduseres. Dette har ikke skjedd på de områdene teknologien har ment å effektivisere. Personell er i stedet overført til kontrollaktivitet, aktivitet de må ha kompetanseoppbygging for å meste. Revisorer og jurister har ved sin turnover således bidratt til at gevinstrealiseringen faktisk er oppnåelig i forhold til budsjettet. Når revisorer og jurister brukes til opplæring, administrasjon og ledelse er bildet komplett. Nye kontrollører generer volum i forhold til antall, noen få revisorer bidrar til volum i forhold til etterberegninger.

Vi sliter med å rekruttere og beholde medarbeidere på våre områder. I løpet av siste halvdel 2007 mistet vi mange medarbeider. Etaten hadde ikke fleksibilitet eller økonomi til å erstatte disse. Når stillinsgsstopp inntrer i 2008 er situasjonen nokså håpløs med tanke på å opprettholde nivå uansett hva man sammenligner med. Det er derfor meget viktig at de midlene som har kommet gjennom RNB og som er foreslått på statsbudsjettet faktisk brukes til å erstatte den avgang vi har opplevd den siste tide, og til å kompensere for konsekvensene fra tidligere års nedbygging. Vi var 545 revisorer, vi er nå i underkant av 400 revisorer som jobber med kontroll. Det sier vel sitt.