Tariff 2018 - Forhandlingsstart i staten:

Unio krever at lønnsgapet reduseres

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sier forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i dag.

Tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at statsansatte har hatt en lavere lønnsvekst enn privat sektor i 2017. 

Unio krever at denne utviklingen stopper og at statsansatte framover har en lønnsvekst minst på nivå med privat sektor. Dette vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjellene mellom kvinner og menn, sier Aaslestad. 

Gjennom flere år har lønnsveksten vært relativt lav og arbeidstakersiden har vist samfunnsøkonomisk ansvarlighet gjennom moderasjon i tariffoppgjørene. Norsk økonomi er i bedring og det er rom for god reallønnsutvikling. Unio krever reallønnsvekst.

– Utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere i staten for å stanse mindrelønnsutviklingen, presiserer Petter Aaslestad.

Unio vil konkretisere de økonomiske kravene under forhandlingene.

Praktiske opplysninger:
Frist for partene til å bli enige i årets oppgjør er mandag 30. april klokken 24:00 
Forhandlingsleder for Unio stat er Petter Aaslestad. 
Info. ansvarlig for Unio stat: Signy Svendsen, mobil 90 50 61 33 

 

Unio er hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede og Norges nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden, med cirka 360.000 medlemmer i 13 ulike medlemsforbund.

Unio stat – forbundsvise medlemstall Unio stat per 1.1.18: 

Politiets Fellesforbund    13 407 
Forskerforbundet    13 157 
Utdanningsforbundet 2 163 
Norsk Sykepleierforbund 1 553 
Akademikerforbundet    970 
Skatterevisorenes Forening  455 
Norsk Fysioterapeutforbund  240 
Norsk Ergoterapeutforbund  190 
Bibliotekarforbundet  163 
Presteforeningen  62 
Det norske maskinistforbund 48 
Norsk Radiografforbund 8 
Det norske Diakonforbund  5

Totalt:    32 421