Regjeringen overkjørte organisasjonene: Småpenger til pensjonistene

er overskriften på pressemelding fra Unio. Les også her om at Unio krever at alderspensjonene reguleres som gjennomsnittet av lønn og pris.

"Regjeringen avviste pensjonistorganisasjonenes og arbeidstakerorganisasjonenes krav om at pensjonene i år ikke skal etterreguleres for 2016. -Dette innebærer at alderspensjonene reelt går ned med 1 pst i år, uførepensjonene får også en svak reell nedgang, sier sjeføkonom Erik Orskaug som har ledet Unios delegasjon i trygdedrøftingene.

Lønnsveksten i 2016 var sterkt preget av strukturelle endringer i arbeidsmarkedet. -Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene har behørig forklart hvordan strukturendringene har påvirket den målte lønnsveksten i fjor, sier Orskaug som mener det er alvorlig at regjeringen underkjenner det arbeidet TBU gjør med å tilrettelegge tallgrunnlaget for reguleringen av lønninger og pensjoner.

Unio avviser regjeringens forslag om å kompensere svak regulering med skattelettelser for pensjonistene. 

-Skatt skal ikke blandes inn i trygdereguleringene, sier Orskaug, forslaget om økt minstefradrag for pensjon treffer dessuten ikke de uføre, minstepensjonistene og de som har en liten tilleggspensjon eller alle andre ytelser og støtteordninger som reguleres med grunnbeløpet. Forslaget om å øke minstefradraget gir en gjennomsnittlig skattelette på 1000 kroner ifølge regjeringen. Etterreguleringen til regjeringen tar bort 1700 kroner per pensjonist i snitt.

Regjeringen imøtekom heller ikke kravet om at reguleringen av løpende pensjoner legges om fra 2017 til et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Dette har hele tiden vært Stortingets intensjon. Dagens regulering med et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødig store svingninger og reel nedgang i alderspensjonene tre år på rad. 

-Jeg mener dagens regulering bidrar til å svekke oppslutningen om Pensjonsreformen, sier sjeføkonom Orskaug, nå vil vi at Stortinget tar opp trygdeoppgjøret til reell behandling i Stortinget før sommeren. 

-Dette er nødvendig for at Stortinget kan se reguleringen av grunnbeløpet og pensjonene i sammenheng med behandlingen av Revidert budsjett for 2017."

 

Kontaktperson

Signy Svendsen

Kommunikasjonssjef Unio