Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene har blitt enige om endringer i «Særavtale for reiser innenlands for statens regning». Satsene i avtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2012.Særavtale for reiser innenlands for statens regning er omtalt i PM 2011-13.  Nedenfor gjengis noen av de endringene i §§ 6 Bruk av egen bil, 9 Diettgodtgjørelse og 10 Nattillegg.  Endringene er uthevet med fet skrift.
Les mer …
Unio skirver på sin hjemmeside om resultatet fra forhandlingene som har pågått mellom Hovedsammenslutningene og Regjeringen om at partene ikke ble enige om en ny avtale om forsikringer til utstasjonert personale og statsansatte på tjenestereise i utlandet. Den ordningen som bare skulle være midlertidig, blir derfor videreført. - Jeg er svært skuffa, sier leder Arne Johannessen i Unio Stat. Her kan du lese hele protokollenLes uttalelse om særavtalen fra hovedsammenslutningeneSæravtalen er publiert i Personalmelding fra FAD, PM 2011-01 Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet
Les mer …
Nye regler fra 1. mars 2009 Et nytt kapittel er inntatt i peronopplysningsforskriften: Kapittel 9. Innsyn i e-postkasse mv. De nye forskriftene bygger i hovedsak på dagens praksis i arbeidsgivers rett til innsyn.Her kan du lese hele forskriften og Merknader til forskriften. PersonalPolitisk Utvalg v/Olaug Steine har gått gjennom forskriften og merknadene til forskriften. Nedenfor følger et sammendrag av de viktigste punktene. PPU anbefaler at interesserte les heile merknadene til forskrifta. Hensikten med regelverket er å klargjøre arbeidsgivers rett til innsyn i enkelte tilfeller, samt å verne arbeidstaker mot urimelig kontroll fra arbeidsgivers side. Det kan ikke avtales eller instruksfestes vilkår for arbeidsgivers innsyn i arbeidstakers e-post som gir arbeidstaker dårligere vern enn forskriften. Partene står fritt til å inngå avtaler som inneholder presiseringer av forskriftens bestemmelser eller som gir arbeidstaker bedre vern enn forskriften.
Les mer …
I IA-avtalen for 2006-2009 har partene i arbeidslivet, inklusive Unio hvor SF er medlem, initiert og forpliktet seg til et treårig tiltak på til sammen ni millioner kroner for ”å synliggjøre seniorene som ressurs”. Bakgrunnen for dette var at reduksjonen i arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år ble fjernet fra og med 1. januar 2007. I tillegget til IA-avtalen pr juni 2006 for 2006-2009, framgår det at 3 millioner kroner av de frigjorte midlene, som følge av å fjerne den reduserte arbeidsgiveravgiften, skal brukes til ”tiltak for å synliggjøre seniorer som ressurs”. Ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene legges til Senter for seniorpolitikk. Tiltakene utformes i samarbeid med partene i IA-avtalen.”
Les mer …