SFs medlemmer har anledning til å benytte seg av det gunstige forsikringstilbudet til Akademikerforbundet. I tillegg til gode forsikringsvilkår og konkurransedyktige priser får medlemmene tilgang til eget forsikringskontor med god rådgivning og service.
Les mer …
Fra årsskiftet fikk Norge et nytt og større departement for modernisering og utvikling av offentlig sektor.     I en pressemelding av 01.01.2014 sier departementet bl a følgende:   "– Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har store ambisjoner om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Vi skal bidra til å rydde vei i unødig regelverk, og vi skal være spydspissen i jakten på tidstyver og ineffektive arbeidsmåter, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner." KMD erstatter FAD (Fornyings- og administrasjonsdepartementet).   Avtaler og retningslinjer, bl a Statens personalhåndbok   Hovedavtalen i staten   Hovedtariffavtalen i staten   Lønnstabellene   Statens reiseregulativ   Statsbudsjettet 2014     finnes nå derfor her.
Les mer …
Hovedsammenslutningene og Det kongelige Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement har blitt enige om særavtaler og satser for de viktigste reiseavtalene:     PM 2013-12 Særavtale for reiser innenlands for statens regning - nye satser Les mer   PM 2013-13 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige faste tjenesteoppdrag uten overnatting – nye satser Les mer     PM 2013-14 Særavtale for reiser utenlands for statens regning – nye satser Les mer  
Les mer …
Ved årsskifte utgår IA-avtalen om inkluderende arbeidsliv. Statsråden kunne 26. november melde at regjeringen ønsker å forlenge avtalen inntil en ny er på plass.   Unio-leder Anders Folkestad signerte den 3.12.2013 erklæringen som viderefører IA-avtalen inntil en ny er på plass.– Det er viktig å få på plass en ny avtale så raskt som mulig, og det er viktig at virkemidlene som tas i bruk er kraftigere enn de vi har hatt til nå. En ny IA-avtale må forenkles og gjøres mindre byråkratisk, sa arbeidsminister Robert Eriksson.Unio synes det er bra at den nye regjeringen jakter på forenklinger, og mener mye kan gjøres uten at dette verken er byråkratisk eller komplisert.   - Klassisk HMS- arbeid kan være ubyråkratisk og i tillegg forebyggende. For Unio er det viktig å legge til grunn at IA-arbeidet må bygge på tillit, og unødig kontroll må tones ned, sa  Folkestad da det ble klart at avtalen videreføres.Han presiserer at partene i det videre arbeidet må holde fokus på arbeidsplassen, tilrettelegging og oppfølging.
Les mer …