Seniorer - arbeidskraft for framtiden

I IA-avtalen for 2006-2009 har partene i arbeidslivet, inklusive Unio hvor SF er medlem, initiert og forpliktet seg til et treårig tiltak på til sammen ni millioner kroner for ”å synliggjøre seniorene som ressurs”. Bakgrunnen for dette var at reduksjonen i arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år ble fjernet fra og med 1. januar 2007. I tillegget til IA-avtalen pr juni 2006 for 2006-2009, framgår det at 3 millioner kroner av de frigjorte midlene, som følge av å fjerne den reduserte arbeidsgiveravgiften, skal brukes til ”tiltak for å synliggjøre seniorer som ressurs”.

Ansvar for planlegging og gjennomføring av tiltakene legges til Senter for seniorpolitikk. Tiltakene utformes i samarbeid med partene i IA-avtalen.”

Tiltaket er definert som en informasjonskampanje og må ses i sammenheng med avtalens delmål 3: ”Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen”. Kampanjen har fått navnet VinnVinn.

Som et vesentlig aktivitet er det utarbeidet en egen hjemmeside for denne kampanjen. Det vises i denne sammenheng til www.vinnvinn.org.

Hjemmesiden inneholder blant annet en god veileder for bedrifter som allerede har eller som ønsker å starte opp sitt arbeid med seniorpolitikk og har en egen side både for arbeidsgivere, arbeidstakere og tillitsvalgte.  

Se også hjemmesiden til Senter for seniorpolitikk;  http://www.seniorpolitikk.no/