Høring. Delutredning 1 - Hvitvaskingslovutvalget

Utredningen fra Hvitvaskingslovutvalget inneholder blant annet forslag til hvordan Norge bør ivareta sine EØS-rettslige forpliktelser med hensyn til hvitvaskingstilsyn med rapporteringspliktige enheter som i dag ikke er under slikt tilsyn.

 

Høringsnotat, høringsbrev og oversikt over høringsinstansene på Finansdepartemtents side her.

Skatterevisorenes Forening er høringsinstans.

Høringsfrist: 01.05.2016