NRK TV sendte på NRK2 den 28.05.2013 klk 22:30 og den 03.06.2013 kl 00:10 programmet "Mafiaen - ei økonomisk stormakt, som er en fransk dokumentar med tema: "Vi kjenner til ulike former for ulovlig handel, men det som er mindre kjent er korleis mafiaen dei siste tjue åra har infiltrert fleire demokratiske land. (L´ argent sale, le poison de la finance)".   Programmet er ifølge NRK.no planlagt sendt igjen på NRK2 11.07.2013 kl 23:25. Her er lenke til programmet dersom du vil se det uavhengig av når NRK sender det. Blandt de som er intervjuet i programmet er John Christensen, Direktør for Tax Justice Networks internasjonale sekretariat. John Christensen var foredragsholder på Skatterevisorenes Forenings fagseminar med tema skatteparadiser i forbindelse med representantskapsmøtet på Elverum i 2008.  
Les mer …
Skatteetaten tilbyr nå en skatteapp ("Skatteetaten") for proffbrukere. Med den får du tilgang på nyttig skatteinformasjon – der du er og når du trenger det.Fakta:Skatteetatens app er tilpasset både iPhone og Android-telefoner Appen gir enkel tilgang til over 2000 sider om skatt og avgift og har god søkefunksjon.Innholdet er alltid tilgjengelig – selv uten nettilgang.Det er gratis å laste ned appen. Appen er tilgjengelig fra 04.februar 2013Skatteetatens app inneholder merverdiavgiftshåndboken og Lignings-ABC. Dette er håndbøker som er viktige for proffbrukere som skattejurister, regnskapsførere og revisorer.- Skatteetaten har laget nettsider som er tilpasset alle skjermer. Nå går vi et skritt videre og lanserer vår første app for proffbrukere. Med Lignings-ABC og merverdiavgiftshåndboken som app på mobilen får du over 2000 sider om skatt og avgift i lomma, sier skattedirektør Svein Kristensen.
Les mer …
  Norsk RegnskapsStiftelse inviterer til Bokføringsdagen 12. november 2012 på Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo. Det er vedtatt endringer i bokføringslov og -forskrift. Bokføringsstandardstyret presenterer tre nye bokføringsstandarder samt flere utkast til standarder som er på vei. Nytt fra Skattedirketoratet og erfaringer fra bokettersyn, er også blant temaene denne dagen.   For nærmere beskrivelse av Bokføringsdagen 2012, se vedlagte program.
Les mer …
Financial Action Task Force, (FATF) offentliggjorde den 16.02.2012 reviderte internasjonale anbefalinger for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, jf følgende nyhetsak fra Finansdepartmenetet :"Financial Action Task Force, (FATF) har i dag offentliggjort reviderte internasjonale anbefalinger for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.  - Norge legger stor vekt på det internasjonale samarbeidet  mot hvitvasking og terrorfinansiering.  Et effektivt samarbeid over landegrensene er blant de viktigste tiltak for å begrense kriminalitet og forbygge terror. Tilpasninger til de reviderte standardene vil bli prioritert av de berørte departementer og myndigheter, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. Anbefalingene ble sist revidert i 2003. Blant de viktigste endringene er:•større åpenhet internasjonalt om reelle eierforhold i næringslivet, •styrking av tiltak for å avdekke hvitvasking av midler fra korrupsjon,•hvitvasking av midler fra skatteunndragelser skal nå i tråd med de nye anbefalingene følges opp på linje med midler fra annen kriminalitet, og•tiltak mot finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen. Det er ved endringene lagt vekt på en risikobasert tilnærming slik at myndigheter og virksomheter bruker mest ressurser på de alvorligste truslene. FATFs pressemelding og de nye anbefalingene kan du lese her.EU’s hvitvaskingsdirektiv bygger på FATF’s retningslinjer. Norge har som medlem av FATF og EØS gjennomført gjeldende anbefalinger, og vil nå måtte revidere gjeldende hvitvaskingsregelverk for å gjennomføre de reviderte anbefalingene. Financial Action Task Force (FATF) ble etablert i 1989 etter initiativ fra G7-landene, og er det ledende internasjonale organ for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Norge ble medlem i 1991. De fleste OECD-landene er medlemmer i FATF, i tillegg til blant annet Russland, Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. EU -Kommisjonen har også plass som selvstendig medlem. Det nåværende medlemstallet er 36. I tillegg er det etablert i alt åtte regionale FATF-lignende organisasjoner som dekker ulike verdensdeler og landgrupperinger og som er tilknyttet FATF i litt ulik form."
Les mer …
15.12.2011 vedtok Stortinget lov om endring i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.). Loven ble sanksjonert av Kongen i statsråd  16.12.2011 og trer i kraft 1. januar 2012.I sin pressemelding av 16.12.2011, nr.: 151 - 2011 skriver Justis- og politidepartementet blant annet følgende: "Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner.  –Lovendringen gjør det rimeligere å stifte aksjeselskap. Mens det i dag koster minst 100 000 kroner, kan man fra årsskiftet etablere aksjeselskap for 30 000 kroner inkludert stiftelsesutgifter, sier justisminister Grete Faremo." "Regjeringen ser det som viktig at endringene trer i kraft raskt. Følgende endringer i aksjeloven får virkning allerede fra årsskiftet:·        Kravet til minste aksjekapital senkes fra 100 000 kroner til 30 000 kroner.·        Innskutt aksjekapital kan benyttes til å dekke utgifter til stiftelsen av aksjeselskapet.·        Også finansinstitusjoner – ikke bare revisorer – kan bekrefte at selskapet har mottatt den innskutte aksjekapitalen. Lovendringen er en del av regjeringens arbeid for å forenkle og modernisere aksjeloven. I tråd med målsettingene i Soria Moria II-erklæringen ønsker regjeringen å forbedre rammevilkårene for norsk næringsliv, og da særlig for små og mellomstore bedrifter. Formålet med endringene er å stimulere til økt nyskapning og flere nyetableringer. Det er også ønskelig å gjøre den norske aksjeselskapsformen mer konkurransedyktig med sikte på å redusere bruken av utenlandske selskapsformer (såkalte NUFer). Sverige har allerede tatt lignende grep, og fått gode resultater."Les hele pressemeldingen fra departementet her.
Les mer …