SFs hederstegn til Morten Eriksen

SFs hederstegn ble utdelt til førstestatsadvokat i Økokrim, Morten Eriksen på SFs 9. kongress 28. september 2016.

 

SFs leder Øivind Eriksen delte ut prisen - som består av nål i gull av SFs logo og et grafisk trykk - med følgende ord:

"I SFs 77-årige historie har hederstegnet blitt delt ut 2 ganger, til Odd Einar Dørum og Anders Folkestad. Det viser nivået på mottakerne av vårt hederstegn. I kveld skal hederstegn nummer 3 deles ut.

 

Det vises til SFs vedtekter § 15 2. ledd som lyder:

«SFs hederstegn kan tildeles medlemmer og andre for spesiell innsats. Hederstegnet tildeles av SFs styre, ved kvalifisert flertall, med minimum 4/5 stemmeflertall. Begrunnede forslag på kandidater til hederstegnet kan sendes SFs styre.»

Et enstemmig styre har besluttet å dele ut hederstegnet til stadsadvokat Morten Eriksen, Økokrim.

 

Begrunnelse

Morten Eriksen har dedikert sitt liv til arbeidet mot kriminalitet, spesielt økonomisk kriminalitet. Han har i hele sin profesjonelle gjerning vært en uredd forsvarer av samfunnets verdier, av fellesskapets behov for likedeling av byrder og rettigheter og som en kommunikator av kunnskap om økonomisk kriminalitet i samfunnet – ikke minst blant samfunnstopper og selskaper.

Morten Eriksen har selv utgitt og vært med som medforfatter i en rekke lærebøker, tidsskriftsartikler og er en meget respektert kronikør. Hans betydning for akademia innenfor strafferett på skatte- og avgiftskriminalitetens område er meget betydningsfull. Fra hans bok «Økonomisk kriminalitet – utvalgte emner innen spesiallovgivningen» - hvor han var redaktør – siteres det:

«Vi kommer aldri til å bli «ferdige». Økonomisk kriminalitet er et utpreget dynamisk saksområde, - så vel lovgivning som virkelighet er i rask utvikling. Det gjør fagområdet utfordrende». Dette ble skrevet i 1990. Det er som det kunne vært skrevet i dag, og virkeligheten har siden dette ble ført i pennen, vist seg å være langt verre enn man den gangen kunne skimte konturene av.

Morten Eriksen har vært i Økokrim siden særorganet ble dannet. Han har bidratt til å forme det faglig og med tanke på Økokrims forhold til vårt forvaltningsområde – skatter og avgifter. Han har vært uredd og han har turt å ta opp kampen mot de virkelig tunge aktørene i samfunnet. Han har bragt kampen dit han mener den hører hjemme, til rettsalen. Det har han møtt opp uansett styrkeforhold, uansett hvordan han selv har kjent press, sykdom og media påvirke. Han har kjempet for fellesskapet og mot kreftene som drives av grådighet og juridisk egosentrisme – han har vært skatte- og avgiftskontrollens fremste ridder. I denne kampen har han måtte tåle hugg og skader. Men han er fremdeles den som klarest målbærer at straff skal ramme de som søker å unngå fellesskapets løsninger, de som søker å få ut alt og gi igjen lite. 

Like lite som han er redd for å ta striden opp for oss, så er vi uredde i å vise vår støtte. Han er vår mann der det blåser som verst, han er skatte- og avgiftskontrollens fremste forsvarer."