Høring - Standard Audit File Tax (SAF-T)

Høring - Standard Audit File Tax (SAF-T) - Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale. Høringsfrist 01.10.2016. Skatterevisorenes Forening er høringsinstans. 

Se her for høringsntatet

"Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til høringsnotat; «Endringer i bokføringsforskriften mv. Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnkapsmateriale». Høringsnotatet er utarbeidet av Skattedirektoratet, på oppdrag fra Finansdepartementet. I høringsnotatet er det vist til departementets vurderinger og oppfatning. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at departementet på vanlig måte vil ta stilling til forslagene først etter høringsrunden, på bakgrunn av høringsnotatet og høringsinnspillene. 

Departementet foreslår at det i ny § 7-8 i forskrift til bokføringsloven, innføres en plikt til gjengivelse av bokførte opplysninger i standardisert form. Det foreslås at Skattedirektoratet skal fastsette innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale i standardisert form.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 01.10.2106. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.        

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef
Alexander Behringer
avdelingsdirektør"