Høring Skatteoppkrever- funksjonen

Skatterevisorenes Forenings høringssvar vedrørende overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten kan du lese her

 

Både Skatterevisorenes forenings høringssvar og de øvrige høringssvarene finner du på Finansdepartementets side under temaet  Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten

 

En bedre skatte- og avgiftsforvaltning

Regjeringen har iverksatt en rekke endringer i etatene som håndterer skatt, avgift, toll og innkreving, og i oppgavefordelingen mellom disse, jf. Prop. 1 S (2014-2015). Målet med tiltakene er styrket innsats mot svart økonomi, bedre rettssikkerhet, redusert ressursbruk, forenkling for innbyggerne og bedre grensekontroll.