Vellykket studietur til Her Majestys Revenue and Customs

Fagpolitisk utvalg arrangerte studietur 4. – 6. februar 2008 til engelske skatt- og tollmyndigheter som en del av oppfølgingen etter representantskapsmøtet på Tyrifjord. Vårt engelske vertskap ga i utgangspunktet signaler om at vi kunne stille med en relativt bred delegasjon, men av praktiske hensyn ble denne i ettertid sterkt begrenset. Deltakere ble foruten fagpolitisk utvalg v/Hans Petter Tetmo og Kjell Tore Melheim, Odd Arne Kjellstadli, regiontillitsvalgt Skatt sør, Monica Bredesen, Skattedirektoratet, Guri Ellen Stange Lystad, Skattedirektoratet, Tarjei Skarsæterhagen, Toll- og avgiftsdirektoratet og Merete Andersen, Riksrevisjonen.

Målet med studieturen var å skape relasjoner mellom avdelinger innen Skattedirektoratet, mellom norske etater og engelsk toll- og skatt. Dessverre fant ikke Økokrim anledning til å delta.

Engelske toll- og skattemyndigheter ga delegasjonen en grundig innføring i enkeltsaker og prinsippene for tilnærming til momskaruseller. Fra norsk side ble det orientert om arbeidet omkring manipulering av ”back-office” systemer i restaurantbransjen. Det ble også gitt informasjon om hvordan engelsk toll- og skatt har organisert arbeidet med å styre kontrollmessige innovative forhold. De har etablert et team av 3 faglig sett høyt ansette medarbeidere. Disse er titulert underdirektører, og har sin bakgrunn fra operativ virksomhet, internasjonal virksomhet og departemental virksomhet. Disse 3 fungerer som en faglig brekkstang i de tilfeller hvor organisasjonen trenger påtrykk, både oppover og nedover.

Utover det som ble foredratt på Tyrifjord om momskaruseller, tok engelskmennene frem ytterligere eksempler og konkretiserte dem på praktisk operativt nivå. Konklusjonene av presentasjonene er, slik fagpolitisk utvalg ser det:

Norske skattemyndigheter må i betydelig grad videreutvikle sin analytiske kompetanse.

Dette gjelder både analyse i form av å behandle det innmeldte tallmateriale, men også å få grep om de personer og de miljøer som prøver å misbruke avgiftssystemene.

Kontrollvirkemidlene som blir holdt frem av engelske skattemyndigheter er først og fremst operativt betinget rundt teknologi, spaning og andre kontrollfaglige virkemidler som vi i Norge først og fremst forbinder med politimessig etterretning og etterforskning. Engelskmennene har som oss opplevd betydelige vanskeligheter med ressurssituasjonen i politiet. Blant annet på denne bakgrunn, og som en følge av videreføring av hjemler i tollvesenet, er skatt- og toll tillagt utvidede etterforskningshjemler på sitt forvaltningsområde. Flere andre europeiske land har også tilsvarende myndighet innenfor skatt/toll.

Fagpolitisk utvalg vil følge opp studieturen gjennom faglig initiativ ovenfor Skattedirektoratet, samt fortsette arbeidet med henblikk på nye studieturer. Vi håper at vi for fremtiden vil få anledning til å tilby flere av våre medlemmer deltakelse i disse.