Rettssamfunnets svar på truslene

Av Øivind Eriksen, Leder Skatterevisorenes Forening

Aftenpostens leder søndag 19. januar 2004 stilte spørsmål hvorvidt det norske samfunnet ønsket bruk av skjulte arbeidsmetoder og mer overvåking av anonyme tjenestemenn og vitner. Det er nok en utvikling de færreste ønsker, men det blir kanskje en utvikling som truer seg fram på grunn av trusselen mot fellesskapsverdiene fra den organiserte kriminaliteten. Kjernen i problemet er grådighet. Grådighet styrer de fleste kriminelle miljøer, og kampen mot slik grådighet er en kamp mot at vi skal få et samfunn hvor penger kan skjules og/eller trikses bort, og hvor medhjelpere til slik virksomhet også kan være respekterte borgere med lange studier og høy kompetanse innenfor f eks økonomi og jus.

Skatterevisorenes Forening har i det siste halve året prøvd å sette fokus på den kriminalisering som skjer innenfor deler av forretningsverdenen. Vi har blant annet tatt til orde for tverretatlig samarbeid, slik at samfunnet gjennom kompetanse kan få grep om situasjonen. Skatterevisorenes Forening innser selvsagt at det kreves utradisjonelle etterforskningsmetoder, og vi ser med respekt på det arbeidet politiet legger opp til gjennom egne spesialenheter.

Vi er imidlertid også av den oppfatning at man gjennom å bruke for eksempel toll- og skattemyndighetenes spesialister i saker som har forgreninger mot organisert økonomisk kriminalitet vil kunne ramme de kriminelle hvor det svir mest, i lommeboken. Dette nasjonale samarbeidet, i kombinasjon med et tilsvarende internasjonalt samarbeid, vil kunne drenere pengekildene til de kriminelle, og dermed også redusere deres kraft til å operere.

Skatterevisorenes Forening har derfor fremmet forslag om at politiet skal styrkes med profesjonell regnskaps- og revisjonskompetanse, og at kontrolletatene skal øke sin innsats mot økonomisk kriminalitet i samarbeidet med politiet. I denne sammenhengen vil vi også fremholde behovet for en styrking av samarbeidet mot de nye søkerlandene til EU, hvor Europool fastslår at mye av denne kriminaliteten har sitt utspring. Samarbeidet mellom skattekontrollørene i disse landene vil bringe inn en viktig dimensjon i kampen mot organisert kriminalitet, kontrollen mot selskaper som fremstår som legale, men som er et skalkeskjul for kriminell virksomhet.

Skatterevisorenes Forening ønsker at kompetanseutveksling og samarbeid skal kunne skje åpent og under offentlig innsyn og kontroll. Vi mener at dette skal være et svar på de utfordringer vi får fra den kriminelle verden.