Dom i taxisvindelsaken i Oslo

De tre tiltalte ble i går av Oslo Tingsrett dømt til strenge straffer for medvirkning til skattesvik og regnskapsbrudd.

Alle de tre tiltalte ble kjent skyldig på samtlige punkter i tiltalen som blant annet omfattet brudd på ligningsloven § 12-2 om grovt skattesvik og regnskapsloven § 8-5 om vesentlig overtredelse av regnskapsloven under særdeles skjerpende omstendigheter.

Påtalemyndighetens straffepåstand var 9 års fengsel for regnskapsføreren og fengsel i hhv. 5 år og 3 år, hvorav 1 år betinget for de to andre tiltalte. Fire personer var tiltalt i saken, men saken mot en av dem er utsatt grunnet sykdom.

Regnskapsføreren ble dømt til ubetinget fengsel i 7 år, ble fradømt retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet for alltid og til inndragning av kr 660.000 i straffbar vinning. De to andre tiltalte som var frisk nok til å møte i retten ble dømt til hhv. 3 år og 2 års fengsel i tillegg inndragning med kr 120 000 hver.

De tiltalte har blitt idømt temmelig strenge straffer for medvirkning til skattekriminalitet. Skatterevisorenes Forening registrerer, og reagerer positivt på at det reageres strengt der profesjonelle rådgivere bruker sin kunnskap og sine ressurser på bistand til skatteunndragelser, og således oppfordrer til økonomisk kriminalitet.

Begge parter har ifølge NRK anket. Skatterevisorenes Forening venter spent på det endelige utfall av saken, og spesielt hvordan retten vil behandle de profesjonelle aktørers rolle i skatteunndragelsessaker.

For mer informasjon henvises det til blant annet nrk.no og aftenposten.no.

Skrevet av: Christian Peschout Olsen