Regjeringens reviderte strategi mot arbeidskriminalitet - pressemelding

Regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet ble lagt frem mandag 8. februar. Skatterevisorenes Forening (SF) stiller spørsmål ved om strategien er tilstrekkelig offensiv og om den harmonerer med regjeringens nedbygging av offentlig sektor.

Strategien inneholder hele 41 tiltak som skal bidra til at det skal bli vanskeligere å drive kriminelt, økt oppdagelsesrisiko og økt effektivitet hos kontrolletatene. Etter SFs oppfatning er tiltakene fornuftige grep i kampen mot arbeidslivskriminalitet, selv om det er noe overraskende at kompetansetiltak for kontrolletatene ikke er en del av tiltakene. Vi er usikre på om strategien i praksis vil medføre en effektiv bekjempelse av den mer alvorlige arbeidslivskriminaliteten.

Kriminelle aktører er tilpasningsdyktige og vil alltid søke nye måter å utøve denne aktiviteten på. Rapporten nevner at økende kombinasjonen av kriminell aktivitet med annen tilsynelatende lovlydig virksomhet medfører at det er blitt mer krevende å bekjempe kriminelle aktører. Det er SFs oppfatning at tiltakene knyttet til effektiv sanksjonering, inndragning mv. i større grad vil bidra til å sette de kriminelle ut av spill enn mer passive hindre som gjør det vanskeligere å drive kriminelt. Veiledning og forenklinger vil være fånyttes i denne sammenhengen.

Regjeringens ønske om å fornye og tenke nytt i offentlig sektor har i praksis medført store budsjettkutt – også hos kontrolletatene. Konsekvensen blir harde prioriteringer, som går ut over aktivitet og kvalitet. For en etat som Skatteetaten vil dette fort gå utover kontrollvirksomheten og følgelig skatteinngangen, samt at kriminelle aktører får drive sin aktivitet videre.

Skatteetaten har de siste årene hatt en bevisst dreining fra etterkontroll til forebygging. Veiledning og forebygging har fått en adskillig større rolle for å sikre etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene. I mange tilfeller vil forebyggende aktiviteter være mer effektivt og hensiktsmessig enn ressurskrevende kontrolltiltak, som bør være forbeholdt tyngre saker. Vi ser imidlertid at stadig strammere budsjetter kombinert med forebygging som "den nye vin" bidrar til en svekket innsats mot de mer kompliserte og alvorlige forhold. I tillegg står etaten foran enorme kostnader relatert til digitalisering som må prioriteres i sine budsjetter. Etatens rolle som kontrollmyndighet forvitrer.

Skatterevisorenes Forening skulle gjerne sett tydeligere signaler i Regjeringens strategi om at Skatteetaten må øke sin kontrollinnsats mot alvorlig arbeidslivskriminalitet uten at dette går utover etatens øvrige oppgaver. For at bekjempelse av kriminaliteten skal kunne gjennomføres i praksis kreves det tilstrekkelige ressurser slik at de tyngste kontrollvirkemidlene kan settes inn mot de mest alvorlige sakene. Arbeidslivskriminalitet er et stort problem i deler av arbeidslivet og Skatteetaten bør bruke sine kontrollhjemler til å bekjempe dette.

 

Skatterevisorenes Forening

Skatterevisorenes Forening er den eneste revisororganisasjonen i Skatteetaten. Foreningen organiserer 534 høyskoleutdannede medlemmer i Skatteetaten som arbeider med skatte- og avgiftskontroll. Foreningen er et av medlemsforbundene i hovedorganisasjonen Unio.

Skatterevisorenes Forening ble etablert i 1939, og organiserer landets spisskompetanse innenfor skatterevisjon, og vurderer næringslivets disposisjoner på områdene skatt og merverdiavgift, på statens vegne.

Foreningsleder er Odd Arne Kjellstadli.

 

Kontaktinformasjon:         Odd Arne Kjellstadli, 408 07 871