Unio om Revidert nasjonalbudsjett 2019

Unio skriver innledningsvis at "både økte petroleums-investeringer og økte investeringer i fastlandsbedriftene bidrar til oppgangen i norsk økonomi, mens lavere boligbygging trekker noe ned. Det viser de siste tallene i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen presenterte tirsdag."

 

"Konjunkturoppgangen fortsetter i et moderat tempo, svakt over trendvekst de to siste årene.

Husholdningenes etterspørsel ventes å moderere oppgangen. Regjeringen anslår at veksten i verdien av fastlandsøkonomien, fastlands-bruttonasjonalprodukt, i år blir 2,7 prosent. Det er klart høyere enn de siste anslagene på 2,4 prosent fra Statistisk sentralbyrå. De siste tallene for den sesongjusterte ledigheten i arbeidskraftundersøkelsen- AKU – er på 3,8 prosent, det samme som for ett år siden. 

Revidert nasjonalbudsjett 2019: Laveste, registrerte ledighet på 10 år

Ledighets- og sysselsettingstallene spriker.

Den registrerte ledigheten (NAV) er den laveste på 10 år, 2,2 pst i april 2019. AKU-ledigheten derimot viser ikke en tilsvarende nedgang. Her viser tallene at ledigheten har ligget på om lag 3,8 pst de siste 2 årene. Regjeringen anslår nivået i år til 3,7 pst tilsvarende 104 000 helt arbeidsledige og 3,6 pst neste år.

Her er regjeringen mer optimistisk enn de fleste andre prognosemakere.

 Svake sysselsettingstall

Sysselsettingsveksten er for svak til å få arbeidsledigheten målt ved AKU ned, og en stor del av de nye arbeidsplassene kommer i bygg og anlegg og utleievirksomhet der useriøsiteten er stor. I følge AKU har sysselsettingen gått ned de siste to kvartalene.

Det er en annen historie enn den regjeringen forteller om at «Sysselsettingen øker markert».

Regjeringens anslag for sysselsettingsveksten i 2019 er 1,4 pst, noe over anslagene til både SSB og Norges Bank og regjeringens eget anslag i nasjonalbudsjettet.

Regjeringen skriver også at sysselsettingsandelen øker (målt i forhold til 1. kvartal i fjor), mens AKU viser at sysselsettingsandelen har gått ned de siste to kvartalene og at andelen sysselsatte nå ligger på samme nivå som for to år siden. Nedgang i arbeidsstyrken det siste halvåret, gjør at sysselsettingsandelen ikke har gått ytterligere ned. 

Vekstanslag for norsk økonomi i 2019:

  Nasjonalbudsjettet (okt 2019) SSB (mars 2019) Revidert (mai 2019)
BNP Fastlands-Norge 2,7 2,4 2,7
Privat konsum 2,9 2,2 2,3
Petroleumsinvesteringer 8,3 12,9 13,0
Sysselsatte personer 1,3 1,2 1,4
AKU-ledighet, nivå 3,7 3,7 3,7
Årslønn 3 ¼ 3,3 3,2
KPI 1,5 2,3 2,3
Reallønnsvekst 1 ¾ 1,0 0,9

 

De viktigste satsingene i RNB er følgende:

 • KNM Helge Ingstad 0,7 mrd.
 • Klima 0,3 mrd.
 • Politiet og PST 0,3 mrd. (bl.a. utsette gevinstuttak knyttet til politireformen)
 • Nedbetaling av bompengegjeld 0,2 mrd.
 • Merverdikompensasjon til idrettsbygg mv 0,1 mrd.
 • 900 heldøgns omsorgsplasser 78 mill. kr
 • Bredbånd 50 mill. kr.
 • Lærerrekruttering 10 mill. kr
 • Opprettholde regionale kontorer under Veterinærinstituttet 30 mill. kr
 • Momsfritak for e-tidsskrifter og e-bøker fra 1. juli 2019
 • 100 nye studieplasser 24 mill. kr 

Hovedtall for kommunesektorens økonomiske handlingsrom i 2020 :

Økning i frie inntekter* 1 – 2 mrd.
Demografikostnader som må dekkes innenfor de frie inntektene -0,9 mrd.
Reduserte pensjonskostnader ut over deflator 0,45 mrd.
«Netto» økonomisk handlingsrom fri inntekter 0,55 – 1,55 mrd.

*Sammenliknet med inntekter i 2019 anslått i RNB