Statsbudsjettet for 2009 lagt fram - forsterket innsats mot økonomisk kriminalitet

Regjeringen la den 07.10.08 fram statsbudsjettet for 2009.

Av stor betydning for våre medlemmer er nyheten om at regjeringen vil styrk beskjempelsen mot økonomisk kriminalitet ved at det i statsbudsjettet for 2009 er foreslått å styrke skatteetatens innsats for å forebygge og avdekke svart økonomi med 99 millioner kroner.

Den økte bevilgningen vil sette skatteetaten i stand til å styrke innsatsen mot merverdiavgiftssvindel. Det vil bli gjennomført flere kontroller rettet mot enkeltbransjer som erfaringsmessig har manglende overholdelse av regelverket. Kontrollen av norske skattebetalere som har tilknytning til utlandet og utenlandske arbeidstakere som kommer til Norge, vil også økes.

I en pressemelding sier regjeringen at:

- Bekjempelsen av økonomisk kriminalitet er en hovedsatsing for regjeringen. Med dette styrker vi innsats mot svart økonomi og alvorlige skatteunndragelser kraftig. Samtidig øker innsatsen ved grensekontroll og mot valutasmugling, sier finansminister Kristin Halvorsen

- En stadig mer åpen økonomi, med økende handel på tvers av grenser, kompliserte selskapsstrukturer og avanserte transaksjoner, samt illojal og avansert skatteplanlegging, stiller store krav til både kompetanse og ressursinnsats fra skatteetaten, påpeker Halvorsen.

I tillegg foreslår Regjeringen å øke toll- og avgiftsetatens budsjett med 26 millioner kroner for å styrke grensekontrollen ved flyplasser og fergeterminaler og å intensivere arbeidet mot valutasmugling.

Det har vært en kraftig økning i gods- og passasjertrafikken til og fra Norge. I tillegg har valutasmugling blitt et betydelig internasjonalt problem. Toll- og avgiftsetaten vil styrke grensekontrollen for å få enda bedre kontroll av gods, reisende og transportmidler, og arbeidet for å avdekke valutasmugling skal intensiveres. Dette er et viktig virkemiddel for å stoppe hvitvasking av penger. Kontrollen av næringsdrivendes toll- og avgiftsregnskap og lagerhold vil også bli styrket.

Dokumenter og informasjon om statsbudsjettet finnes på Finansdepartements hjemmeside; http://www.statsbudsjettet.dep.no/